Burgemeester Den Haag moet geluidsoverlast tijdens manifestatie tegen awacs toestaan

Verzoeker wil op het Plein te Den Haag een manifestatie houden gericht tegen AWAC-vliegtuigen. Hij heeft daarvan de burgemeester in kennis gesteld. Tijdens de manifestatie wil hij het geluid van vliegtuigen nabootsen door middel van een geluidsinstallatie. De burgemeester legt op grond van de Wet Openbare Manifestaties (WOM) verzoeker de beperking op dat geen excessieve geluidsoverlast mag worden veroorzaakt. Verzoeker stapt met succes naar de voorzieningenrechter:

5.2  De voorzieningenrechter is van oordeel dat juist nu de geluidsoverlast veroorzaakt door AWACS vliegtuigen in Schinveld de kern van verzoekers boodschap is hij deze boodschap dient te kunnen uitdragen. Echter hierbij mag de gezondheid van omstanders geen gevaar lopen en mag verweerder hieraan beperkingen opleggen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de door verweerder aan verzoeker opgelegde beperking onvoldoende concreet is. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt derhalve toegewezen in die zin dat de voorwaarde inzake geluidsoverlast wordt geconcretiseerd.

5.3  Uit het advies van de door de rechtbank geraadpleegde deskundige is gebleken dat, uitgaande van het totale aantal geluidsfragmenten dat verzoeker aanvankelijk wilde laten horen, er een maximaal geluidsniveau van 88 LAmax ten gehore gebracht kan worden zonder vrees voor gezondheidsschade. De voorzieningenrechter neemt het advies van de geluidsdeskundige over. Dat verzoeker heeft aangegeven eventueel minder geluidsfragmenten te willen laten horen doet niet af aan de zojuist vastgestelde norm. De voorzieningenrechter gaat er hierbij overigens vanuit dat verzoeker in overleg met verweerder en de politie maatregelen neemt om de kans op gehoorschade bij omstanders niet alleen door bijstelling van het maximale volume weg te nemen maar ook door andere maatregelen zoals door hem zelf voorgesteld.

5.4  Met betrekking tot verweerders stelling dat bij de beoordeling van de aanvraag niet alleen naar de kans op gehoorschade dient te worden gekeken maar ook naar aspecten van openbare orde is de voorzieningenrechter van oordeel dat verweerder onvoldoende concrete aanwijzingen heeft aangegeven op grond waarvan dient te worden gevreesd dat de wijze waarop verzoeker zijn manifestatie wenst vorm te geven tot wanordelijkheden zal leiden.

Zie LJN: BV2981.

Aanhouding wegens samenscholing bij demonstratie Arnhem is disproportioneel

Het gerechtshof Arnhem spreekt een persoon vrij van deelname aan een niet aangemelde of verboden (antifastische) demonstratie. Het Hof stelt dat nog geen sprake was een betoging als bedoeld in de Wet Openbare Manifestaties (WOM).

Daarnaast wordt het OM niet ontvankelijk verklaard inzake de vervolging wegens samenscholing. Hoewel sprake was van een samenscholing, heeft de politie disproportioneel gehandeld door de groep vreedzame antifascistische ‘samenscholers’ direct aan te houden. De politie had eerst aan de mensen kunnen bevelen om weg te gaan.

Nog een kritische opmerking. Het Hof spreekt in het arrest over een demonstratie waarvoor de burgemeester geen toestemming heeft verleend. Voor het legaal houden van een demonstratie hoeft de burgemeester echter geen toestemming te geven. Volgens de WOM is aanmelding van een betoging voldoende. Vervolgens kan de burgemeester, onder hele zware omstandigheden, de demonstratie verbieden.

Zie BK5935.