Overlast en het huurrecht: asociale huurders moeten woning ontruimen

overlastElk jaar worden meer dan duizend huurders uit hun woning gezet vanwege overlast of ander asociaal gedrag. De afgelopen tijd (oktober 2015-juni 2016) is er weer de nodige jurisprudentie verschenen. De trend is overduidelijk dat de rechter streng is: de meerderheid van de huurders worden door de rechter uit huis worden gezet nadat overlast is vastgesteld. Het kan alleen wel heel lang duren voordat een zaak aan de rechter wordt voorgelegd (soms meer dan vijf jaren!). Soms moeten buren zelfs naar de rechter stappen om de verhuurder daartoe te dwingen (met wisselend succes, zie Rechtbank Den Haag 7 oktober 2015).

Hieronder een overzicht van de recente jurisprudentie over ontruimingsvorderingen wegens overlast. Lees verder

Huurders bouwen groot zwembad, veroorzaken overlast en moeten van gerechtshof huurwoning verlaten

SAMSUNGHuurders veroorzaken veel overlast. Zij vernielen zaken van de buren, schelden de buren uit door de brievenbus, gebruiken overmatig veel alcohol en maken zich schuldig aan wapenbezit. De huurders ontkennen dat sprake is van overlast. Dat blijkt tevergeefs bij het gerechtshof. De huurders moeten de woning uit vanwege de overlast.

Daarnaast hebben de huurders een zwembad (60 m2) aangelegd. Ook deze vergaande wijziging aan het gehuurde is volgens het gerechtshof reden om de huurovereenkomst te ontbinden. Lees verder

Vergunning Drank- en Horecawet onrechtmatig ingetrokken na sluiting 13b Opiumwet

In 2009 worden in een café harddrugs aangetroffen. De burgemeester van Rotterdam sluit het café op grond van art. 13b Opiumwet.  In 2010 gaat het café weer open. Tijdens de openingsdag besluit het deelraadsbestuur de drank- en horecawetvergunning in te trekken omdat in 2009 harddrugs zijn aangetroffen. De rechtbank acht deze intrekking onrechtmatig. De Afdeling bevestigt deze uitspraak.

Lees verder

Café op grond van APV door burgemeester gesloten na verstoring openbare orde / vechtpartij

In en rond een café vindt een vechtpartij tussen personeel en bezoekers plaats. De burgemeester besluit het café op grond van de APV en art. 174 Gemeentewet te sluiten. De rechter acht aannemelijk dat sprake was van een verstoring van de openbare orde en dat dit de sluiting rechtvaardigt. Lees verder

Kamervragen over geweld bij weigering alcoholverkoop

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over agressie bij weigering alcoholverkoop onder de 16 jaar (ingezonden 3 maart 2011).
Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 12 mei 2011).

Vraag 1
Kent u de uitzending van «Uitgesproken»d.d. 28 februari 2011, waarin jonge kassamedewerkers vertellen dat ze jongeren onder de zestien jaar bedreigd worden als ze weigeren alcohol en tabak te verkopen?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Herinnert u zich de Kamervragen van 26 november 2010 over hetzelfde onderwerp?1Antwoord 2
Ja.

Vraag 3
Deelt u de mening dat agressie en bedreiging onacceptabel is?

Antwoord 3
Die mening delen wij. Agressie en (dreigen met) geweld zijn vormen van gedrag die onacceptabel zijn in onze samenleving.

Vraag 4
Is bekend hoe vaak caissières te maken hebben met bedreiging en/of agressie?

Antwoord 4
Uit de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2009 blijkt dat in de sector «detailhandel» supermarkten relatief vaak te maken hebben met geweld tegen het personeel: op jaarbasis gaat het om 17% van het personeel tegen 5% gemiddeld voor de hele sector. Meestal betreft het bedreiging, die door 75% van de slachtoffers genoemd wordt, gevolgd door mishandeling (29%).Uit de Monitor alcoholverstrekking 2009 van Bureau Intraval blijkt dat het weigeren van de verkoop van alcohol geen problemen geeft met jongeren bij de meer dan 100 levensmiddelenzaken die in het kader van dit onderzoek zijn benaderd.

Vraag 5
Op welke wijze worden ouders van deze jonge kinderen, die bedreigen  en/ of agressief zijn omdat ze alcohol willen kopen, op de hoogte gesteld van dit wangedrag?

Antwoord 5
Als aangifte wordt gedaan van agressie of bedreiging en deze aangifte aanleiding is tot nader onderzoek door de politie, dan worden de ouders vanzelf bij het vervolg betrokken, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun minderjarige kinderen.

Vraag 6
Deelt u de mening dat de werkgever de plicht heeft een veilige werkplek te bevorderen? Zo ja, hoe beoordeelt u de uitspraak van de CNV dat supermarkt eigenaren dat onvoldoende doen?

Antwoord 6
Ja, het is de verantwoordelijkheid van de werkgever ervoor te zorgen dat het kassapersoneel, dat vaak zelf ook jong is, voldoende wordt beschermd op de werkvloer. Of, zoals het CNV aangeeft, de werkgever deze verantwoordelijkheid niet of onvoldoende neemt, kunnen wij niet bevestigen.

Vraag 7
Deelt u de mening dat de reeds geldende legitimatieplicht moet blijven bestaan en de werkgever caissières moet beschermen tegen agressie?

Antwoord 7
Ja. De bestaande wettelijke artikelen die betrekking hebben op leeftijdsverificatie, bieden voldoende mogelijkheden om iemand te vragen naar een geldig legitimatiebewijs ten tijde van de verkoop van alcohol, in die gevallen dat niet onmiskenbaar vaststaat dat iemand de vereiste leeftijd heeft bereikt. Als de koper vervolgens zijn legitimatiebewijs niet kan of wil tonen, dan mag de caissière niet overgaan tot verkoop van alcohol. Indien deze situatie vervolgens leidt tot een agressieve reactie bij de koper, dan is het aan de werkgever om de caissière in bescherming te nemen en zonodig de politie in te schakelen en aangifte te doen.

Vraag 8
Deelt u de mening dat er meer moet worden gedaan om alcoholverkoop aan jongeren onder de zestien jaar tegen te gaan, maar dat dit niet mag leiden  tot onveiligheid van caissières? Zo ja, bent u bereid hierover in overleg te treden met het CBL? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8
Wij hebben onlangs een voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet naar uw Kamer gestuurd. De wijziging heeft tot doel alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen en de overlast door alcoholgebruik te voorkomen, alsmede de administratieve lasten voor de horecaondernemer te verminderen. Met het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) wordt in diverse gremia gesproken over het tegengaan van alcoholverkoop aan jongeren onder de zestien jaar.

Vraag 9
Deelt u de mening dat, het verplicht opnemen van «three strikes, you’re out»  voor alle supermarkten de kans vergroot dat supermarkten de handen ineen slaan met het doel het terugdringen van de verkoop van alcohol onder jongeren onder de zestien jaar en tegelijk het terugdringen van agressie zal bevorderen?

Antwoord 9
Een nadere uitwerking van «three strikes, you’re out» maakt onderdeel uit van het voorstel tot wijziging van de Drank- en Horecawet, dat onlangs naar uw Kamer is gestuurd. Hiermee wordt beoogd de burgemeester de bevoegdheid te geven supermarkten tijdelijk te verbieden alcoholhoudende drank te verkopen als binnen één jaar drie keer wordt geconstateerd dat er sprake is van ongeoorloofde verkoop van alcoholhoudende drank. Wij gaan ervan uit dat dit voorstel een preventieve werking zal hebben.

Zie hier.