Afdeling bestuursrechtspraak RvS: oplegging tijdelijk huisverbod rechtmatig

De Afdeling Bestuursrechtspraak acht in meerdere uitspraken de oplegging van een tijdelijk huisverbod rechtmatig. Wel verklaart de Afdeling in een zaak het hoger beroep gegrond:

“2.1. De rechtbank heeft overwogen dat het opgelegde huisverbod op 2 februari 2010 is geëindigd en derhalve ten tijde van de behandeling van de beroepen niet meer tot nadelige gevolgen voor [appellant] kan leiden. Naar het oordeel van de rechtbank is niet gebleken dat [appellant] belang heeft bij een inhoudelijke beoordeling van zijn beroepen tegen de besluiten van 5 januari 2010 en 14 januari 2010. De rechtbank heeft de door [appellant] tegen deze besluiten ingestelde beroepen niet-ontvankelijk verklaard.

2.2. [appellant] komt op tegen dit oordeel van de rechtbank. Hij stelt dat hij tijdig en in voldoende mate heeft aangetoond dat hij als gevolg van voormelde besluiten zowel financiële als emotionele schade heeft geleden.

2.2.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 19 mei 2010 in zaak nr.200907721/1/H3), heeft een persoon aan wie een tijdelijk huisverbod is opgelegd dat is geëindigd ten tijde van de toetsing daarvan door de rechter, nog een rechtens te beschermen belang bij beoordeling van de rechtmatigheid van dit besluit. Daarbij is redengevend dat een huisverbod, gelet op de gronden waarop dit wordt opgelegd, een publiekelijke afwijzing van het gedrag van betrokkene impliceert. Gelet hierop is tot op zekere hoogte aannemelijk dat iemand aan wie een huisverbod is opgelegd, als gevolg daarvan in zijn eer en goede naam is geschaad. Anders dan de rechtbank, is de Afdeling derhalve van oordeel dat [appellant] belang heeft bij een beoordeling van zijn beroepen tegen het opleggen en verlengen van deze maatregel. De rechtbank heeft zijn beroepen reeds daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

2.3. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling de door [appellant] tegen de besluiten van 5 januari 2010 en 14 januari 2010 ingestelde beroepen beoordelen.”

In de daarop volgende beoordeling acht de ABRvS de opgelegde huisverboden rechtmatig.

Zie LJN: BP9574.

Zie ook:

LJN: BP9573

LJN: BP5460

LJN: BO1131

LJN: BP5464