Beroep tegen verstreken huisverbod moet behandeld worden

De burgemeester van Hoogeveen legt een man een tijdelijk huisverbod op. De man stelt bij de voorzieningenrechter beroep in. Aangezien het verbod ten tijde van de behandeling niet meer geldt, behandelt de voorzieningenrechter dit beroep niet. De Afdeling acht dit echter niet rechtmatig:

“Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat hoewel het huisverbod op 7 juli 2009 is geëindigd, [appellant] nog een rechtens te beschermen belang heeft bij een beoordeling van de rechtmatigheid van de besluiten tot het opleggen en het verlengen van deze maatregel. Daarbij is redengevend dat een huisverbod, gelet op de gronden waarop dit wordt opgelegd, een publiekelijke afwijzing van het gedrag van de uithuisgeplaatste impliceert. Gelet hierop is tot op zekere hoogte aannemelijk dat [appellant] als gevolg van het hem opgelegde huisverbod in zijn eer en goede naam is geschaad. Naar het oordeel van de Afdeling kan het resultaat dat [appellant] nastreeft, te weten vernietiging van deze besluiten, om die reden voor hem van meer dan principiële betekenis zijn. [appellant] kan derhalve in zijn beroepen worden ontvangen.”

Het hoger beroep is gegrond: het beroep tegen het huisverbod moet worden behandeld.

Zie LJN: BM4973