Buren dwingen met succes verbod op voetbal na 20:30 voor voetbalclub af na geluidsoverlast

Een inwoner van Dordrecht woont naast een voetbalclub. Hij ondervindt veel geluidsoverlast ten gevolge van de voetbalwedstrijden en -trainingen. Ondanks geluidswerende maatregelen die door de voetbalclub zijn getroffen, is volgens de voorzieningenrechter sprake van onrechtmatige hinder (artikel 5:37 BW). De rechter legt de volgende verboden op:

4.1. gebiedt s.c. OMC om tot 1 januari 2013:
a.  het gebruik van het kunstgrasveld te beperken en wel zodanig dat het kunstgrasveld voor trainingen uitsluitend nog wordt gebruikt op doordeweekse dagen tot maximaal 20.30 uur;
b.  er op toe te zien dat het gebruik van het kunstgrasveld gedurende het weekeinde wordt beperkt tot het spelen van wedstrijden, inspeeltijd voor de wedstrijdspelers van maximaal 30 minuten daaronder begrepen;

4.2.  bepaalt dat s.c. OMC na betekening van dit vonnis een dwangsom zal verbeuren van € 250,- voor iedere overtreding van het onder 4.1 sub a vermelde gebod, zulks tot een maximum van € 10.000,-;

Zie LJN: BU9154.