Huisverbod preventief opgelegd in Vlaardingen

De burgemeester van de gemeente Vlaardingen heeft een tijdelijk huisverbod preventief opgelegd. Dit betekent dat hij het verbod is opgelegd zonder dat de politie door een melding of aanhouding ter plaatse is. Het is de eerste keer dat een burgemeester zijn bevoegdheid op deze wijze inzet. Het is de vraag of het verbod de rechterlijke toetsing doorstaat: kan de burgemeester voldoende motiveren waarom een verbod op zijn plaats is?

De gemeente Vlaardingen meldt op de website:

Burgemeester Tjerk Bruinsma heeft op 1 april voor het eerst het huisverbod ingezet als preventieve maatregel. In samenwerking met politie en de gemeente heeft het steunpunt huiselijk geweld (SHG) in de tweede helft van 2010 onderzocht of het mogelijk is een huisverbodprocedure op te starten zonder dat de politie door een melding of aanhouding ter plaatse is.

Dit bleek aanvankelijk erg lastig omdat het zonder incident moeilijk is om vast te stellen of er überhaupt sprake is van huiselijk geweld, laat staan wie vervolgens dader danwel slachtoffer is. Een persoon voor tien dagen de toegang tot de eigen woning ontzeggen is zeer ingrijpend en vraagt daarom ook om een zeer grote mate van zekerheid dat het middel reëel is. Uiteindelijk is het gelukt om een gedegen en juridisch gekaderde grondslag te creëren voor het opleggen van huisverbod.

In veel gezinnen is het SHG van mening dat een huisverbod op zijn plaats zou zijn om de geweldsspiraal te doorbreken. Het was dan soms wachten op een dermate heftig incident zodat de burgemeester een huisverbod kon opleggen. Nu is er niet afgewacht en is preventief een huisverbod opgelegd.

De wet Tijdelijk Huisverbod
Sinds januari 2009 kunnen burgemeesters aan plegers van huiselijk geweld een huisverbod opleggen voor tien dagen. Er wordt, daags na het opleggen, een casemanager van het Steunpunt Huiselijk Geweld toegewezen die binnen tien dagen de hulpverlening op moet starten. Vervolgens zal deze casemanager de burgemeester adviseren over een eventuele verlenging van het huisverbod van maximaal achttien dagen. Naast het afgeven van een duidelijke boodschap naar het gezin, zijn de tijdelijke rustperiode en de vervolghulpverlening belangrijke doelen van het huisverbod.

Tot nu toe werden alle huisverboden opgestart naar aanleiding van een incident waarbij de politie ter plaatse het huiselijk geweld had geconstateerd en er ook een aanhouding plaatsvond. De procedure is dusdanig ingericht dat alleen de politie het huisverbod kan initiëren en dit vervolgens samen met het crisisinterventieteam aan de burgemeester voorlegt. Huisverboden worden slechts bji enkele van de politiemeldingen opgelegd.

Effecten
Huiselijk geweld is een zeer complexe problematiek die een erg zware druk legt op gezinnen die ermee te maken hebben. Deze spiraal van geweld is moeilijk te doorbreken, omdat alle gezinsleden bij het geweld betrokken zijn. Bovendien is het voor zowel pleger als slachtoffer zeer moeilijk om de spiraal van geweld te doorzien en daar invloed op uit te oefenen. De wet Tijdelijk Huisverbod blijkt een effectieve maatregel om het patroon te doorbreken en de hulpverlening op gang te brengen. In veel gevallen zijn zelfs de uithuisgeplaatsten, zij het pas achteraf, positief over het toepassen van de maatregel. Hiermee blijkt het SHG nog meer in staat om huiselijk geweld structureel een halt toe te roepen.

Zie hier.