Verlenen van evenementenvergunning voor overlastveroorzakend feest niet in strijd met art. 8 EVRM

De burgemeester verleent een evenementenvergunning voor een feest. Omwonenden zijn het daarmee oneens en stellen dat de overlast van het feest inbreuk maakt op hun recht op priveleven uit art. 8 EVRM. De Afdeling acht dit onjuist en stelt dat de vergunningverlening rechtmatig is. Lees verder

Burgemeester weigert evenementenvergunning vanwege te verwachten overlast

De burgemeester van Venray weigert een evenementenvergunning te verlenen voor het houden van races op een racecircuit. Hij verwacht dat de races overlast zullen veroorzaken. De rechtbank verklaart het beroep van de organisator van de races ongegrond. De burgemeester mocht de evenementenvergunning weigeren. Lees verder

Toestaan Oud- en Nieuwfeest in Amsterdam niet in strijd met art. 8 EVRM

De burgemeester van Amsterdam verleend een evenementenvergunning voor het Staatsloterij Oud- en Nieuwfeest op het Museumplein in Amsterdam. Omwonenden maken bezwaar tegen dit besluit en stellen beroep in. Zij stellen onder meer dat het evenement in strijd is met art. 8 EVRM. De rechtbank overweegt daarover:

3.12  Eisers hebben aangevoerd dat het evenement in strijd is met artikel 8 van het EVRM. Volgens eisers worden de omwonenden gedwongen om rond de jaarwisseling hun woningen te verlaten. Bovendien is sprake van schade aan woningen als gevolg van trillingen, aldus eisers. De rechtbank overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat het evenement een bepaalde mate van geluidsoverlast voor omwonenden met zich brengt. In het bestreden besluit zijn echter specifieke voorschriften gesteld met betrekking tot de maximale geluids- en trillingsniveaus. Daarbij komt dat, zoals verweerder ook heeft toegelicht, bij de programmering van het evenement is gekozen voor muziek die niet uitnodigt tot springen, zodat trillingen zoveel mogelijk worden beperkt. De rechtbank is niet gebleken dat naar objectieve maatstaven bezien, mede gelet op de beperkte duur van het evenement, sprake is van een onaanvaardbare geluids- of trillingsoverlast voor eisers. Van de door eisers gestelde schade aan woningen is de rechtbank niet gebleken. Van een dusdanige (geluids- of trillings)belasting van het milieu dat deze onevenredige gevolgen heeft voor de betrokkenen, is niet, althans onvoldoende gebleken. Voor het oordeel dat sprake is van schending van artikel 8 van het EVRM, ziet de rechtbank dan ook geen grond.

Zie LJN: BT7100.