Burgemeester weigert evenementenvergunning vanwege te verwachten overlast

De burgemeester van Venray weigert een evenementenvergunning te verlenen voor het houden van races op een racecircuit. Hij verwacht dat de races overlast zullen veroorzaken. De rechtbank verklaart het beroep van de organisator van de races ongegrond. De burgemeester mocht de evenementenvergunning weigeren. Lees verder

Burgemeester sluit café na vechtpartij op grond van APV

De burgemeester van Dordrecht sluit op grond van de APV een café. In en rond het café hebben vechtpartijen plaatsgevonden. Daardoor is een gevaar voor de openbare orde ontstaan. De Afdeling acht dit optreden van de burgemeester rechtmatig:

Gelet op het aantal personen dat bij voormelde vechtpartijen betrokken was en op de omvang van het noodzakelijke politie-ingrijpen, heeft de rechtbank met juistheid overwogen dat de burgemeester zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat deze vechtpartijen de vrees wettigden dat het geopend blijven van het danscafé gevaar opleverde voor de openbare orde en een bedreiging vormde voor het woon- of leefklimaat in de omgeving van het danscafé. Derhalve was de burgemeester op grond van artikel 2.3.8, tweede lid, aanhef en onder f, en artikel 2.3.9, eerste lid, aanhef en onder c, van de APV bevoegd om de voor de exploitatie van het danscafé verleende vergunning te schorsen en om het danscafé al dan niet tijdelijk gesloten te verklaren.

De schorsing van de vergunning voor de duur van drie maanden en de geslotenverklaring van het danscafé voor dezelfde duur zijn in overeenstemming met het in het Handhavingsbeleid neergelegde beleid ten aanzien van zeer ernstige incidenten. De rechtbank heeft dat beleid terecht niet kennelijk onredelijk geacht. Zoals de rechtbank evenzeer terecht heeft overwogen, is voor de vraag of de gebeurtenissen van 30 mei 2009 een zeer ernstig incident in de zin van het Handhavingsbeleid vormen, niet van doorslaggevend belang of bewezen is dat een steekincident heeft plaatsgevonden. In het Handhavingsbeleid worden niet alleen steekincidenten, maar ook grootschalige vechtpartijen als zeer ernstige incidenten aangemerkt. Het feit dat de gebeurtenissen van 30 mei 2009 grootschalige vechtpartijen betreffen, brengt derhalve reeds met zich dat zij een zeer ernstig incident in de zin van het Handhavingsbeleid vormen. Het betoog faalt.

Zie LJN: BV0562.

Wetsvoorstel Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldt:

Kabinet wil prostitutie reguleren
6 november 2009
Ga direct naar het volgende onderdeel:
Zie ook
Voor alle soorten seksbedrijven (bordelen, clubs, escortbedrijven, bioscopen, erotische massagesalons) komt er een vergunningplicht. Voor alle prostituees komt er een registratieplicht. Daarnaast worden klanten die gebruik maken van illegale prostitutie strafbaar.
Dat staat in het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van de ministers Ter Horst en Hirsch Ballin (Justitie). Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.
De wet is bedoeld om de prostitutiebranche te reguleren, niet om het legale deel van de branche dwars te zitten. Met de nieuwe wet moeten misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel bestreden worden.
De gemeenten bepalen via de vergunningen waar en hoeveel bordelen of andere seksbedrijven er komen. Voor bordelen kan een gemeente ervoor kiezen geen enkel bedrijf toe te staan, de zogenoemde nul-optie. De gemeente moet daarvoor wel argumenten hebben die verband houden met de openbare orde, de veiligheid of de gezondheid. Prostituees worden strafbaar als zij zonder registratie werken of werken in een bedrijf zonder vergunning
In de vergunningen voor prostitutiebedrijven worden voorwaarden opgenomen over gezondheid, veiligheid en zelfbeschikkingsrecht van de prostituees. Hiermee wordt hun positie versterkt. Prostitutiebedrijven moeten voor een vergunning een vast adres met een vaste telefoonlijn hebben. Voor escortbedrijven komen de vergunningen in een landelijk register, waardoor er beter toezicht op dit deel van de branche komt.
Klanten die gebruik maken van illegale prostitutie worden strafbaar omdat ze daarmee een vorm van prostitutie in stand houden waar misstanden en uitbuiting zich makkelijker kunnen voordoen. Bovendien is er een risico dat deze prostituees slachtoffer zijn van mensenhandel of illegaal in Nederland zijn. Met het verbod op de exploitatie van een prostitutiebedrijf zonder vergunning en de registratieplicht voor prostituees wordt een scherpere scheiding aangebracht tussen legale en illegale prostitutie. Die scheiding is voor de klant ook herkenbaar.
Het kabinet is niet bang dat hierdoor meldingen van misstanden door klanten uitblijven. Klanten die er bewust voor kiezen gebruik te maken van illegale prostitutie, zullen misstanden sowieso al niet of nauwelijks melden. Bovendien kunnen misstanden ook anoniem gemeld worden.

‘Kabinet wil prostitutie reguleren

Voor alle soorten seksbedrijven (bordelen, clubs, escortbedrijven, bioscopen, erotische massagesalons) komt er een vergunningplicht. Voor alle prostituees komt er een registratieplicht. Daarnaast worden klanten die gebruik maken van illegale prostitutie strafbaar.

Dat staat in het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van de ministers Ter Horst en Hirsch Ballin (Justitie). Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.

De wet is bedoeld om de prostitutiebranche te reguleren, niet om het legale deel van de branche dwars te zitten. Met de nieuwe wet moeten misstanden als dwang, misbruik en mensenhandel bestreden worden.

De gemeenten bepalen via de vergunningen waar en hoeveel bordelen of andere seksbedrijven er komen. Voor bordelen kan een gemeente ervoor kiezen geen enkel bedrijf toe te staan, de zogenoemde nul-optie. De gemeente moet daarvoor wel argumenten hebben die verband houden met de openbare orde, de veiligheid of de gezondheid. Prostituees worden strafbaar als zij zonder registratie werken of werken in een bedrijf zonder vergunning

In de vergunningen voor prostitutiebedrijven worden voorwaarden opgenomen over gezondheid, veiligheid en zelfbeschikkingsrecht van de prostituees. Hiermee wordt hun positie versterkt. Prostitutiebedrijven moeten voor een vergunning een vast adres met een vaste telefoonlijn hebben. Voor escortbedrijven komen de vergunningen in een landelijk register, waardoor er beter toezicht op dit deel van de branche komt.

Klanten die gebruik maken van illegale prostitutie worden strafbaar omdat ze daarmee een vorm van prostitutie in stand houden waar misstanden en uitbuiting zich makkelijker kunnen voordoen. Bovendien is er een risico dat deze prostituees slachtoffer zijn van mensenhandel of illegaal in Nederland zijn. Met het verbod op de exploitatie van een prostitutiebedrijf zonder vergunning en de registratieplicht voor prostituees wordt een scherpere scheiding aangebracht tussen legale en illegale prostitutie. Die scheiding is voor de klant ook herkenbaar.

Het kabinet is niet bang dat hierdoor meldingen van misstanden door klanten uitblijven. Klanten die er bewust voor kiezen gebruik te maken van illegale prostitutie, zullen misstanden sowieso al niet of nauwelijks melden. Bovendien kunnen misstanden ook anoniem gemeld worden.’

Klik hier voor het wetsvoorstel.