Tweede Kamer neemt motie aan die oproept tot verbod Qat

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om Qat te verbieden. Dit is de motie:

Nr. 91
MOTIE VAN DE LEDEN STERK EN VAN NIEUWENHUIZEN-WIJBENGA
Voorgesteld 17 november 2011
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat door het toestaan van qat Nederland een uitzonderlijke positie inneemt in Europa en daarmee de handel in qat van en naar Nederland aantrekt, met grote overlast tot gevolg;
overwegende, dat uit praktijkvoorbeelden blijkt dat het qatgebruik grote knelpunten veroorzaakt bij de integratie van Somaliërs, zoals langdurige werkloosheid en schooluitval;
roept de regering op spoedig het onderzoek naar de Kamer te sturen, teneinde een verbod op qat te introduceren, zodat al in 2012 begonnen kan worden om het gebruik en de handel tot nul te reduceren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Sterk
Van Nieuwenhuizen-Wijbenga

Verslag van de stemming:

In stemming komt de motie-Sterk/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (33000-VII, nr. 91).
De voorzitter:
Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Zie hier.