Aanpak van hooligans centraal in Kamervragen PvdA

Vragen van de leden van Dekken en Marcouch (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het geweld dat gebruikt werd bij de gewelddadige demonstratie van Feyenoord-supporters, de afschuwelijke spreekkoren bij PSV – Ajax, agressieve supporters van Veendam die de spelersbus van Emmen binnenstormen en het geweld in en om het veld bij amateurvoetbalwedstrijd van KVVA – VOP C-junioren (ingezonden 21 september 2011).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 3 november 2011). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 295.

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de berichten over gewelddadige demonstratie van Feyenoord supporters, de afschuwelijke spreekkoren bij PSV – Ajax, agressieve supporters van Veendam die de spelersbus van Emmen binnenstormen en het geweld in en om het veld bij amateurvoetbalwedstrijd van KVVA – VOP C-junioren?1
Antwoord 1

Ja.
Vraag 2

Hoe beoordeelt u deze berichten? Deelt u de mening dat fysiek en verbaal geweld niet om en in het veld thuishoort, en dat voetbal veiliger moet en veiliger kan?
Antwoord 2

Ik heb met afschuw kennis genomen van deze berichten. Fysiek en verbaal geweld horen niet thuis op het sportveld. Ik ben ervan overtuigd dat voetbal veiliger moet en veiliger kan. Daartoe dienen ook het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid, dat ik op 23 mei jongstleden heb gepresenteerd, en het actieplan Naar een veiliger sportklimaat, dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 22 april jongstleden aan uw Kamer heeft gezonden.
Vraag 3

Hoe verhouden het geweld dat gebruikt werd bij de demonstratie van Feyenoord-supporters, de nare spreekkoren bij PSV – Ajax en het binnenstormen van de spelersbus van Emmen door de supporters van Veendam zich tot uw voornemen tot stevige uitvoering van het plan «voetbal en veiligheid»? Bent u van mening dat dit jammerlijk faalt? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?
Antwoord 3

Dat deze incidenten hebben plaatsgevonden betreur ik. Zij tonen niet het falen van het kader aan, maar onderstrepen juist het belang ervan. Het kader is erop gericht incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. Daar waar zich toch incidenten voordoen, moet krachtig en direct worden ingegrepen. Die uitgangspunten staan voor mij en de ketenpartners nog steeds recht overeind. Alle partijen moeten nu doorpakken en de uitgangspunten van het kader op landelijk en lokaal niveau vertalen in concreet handelen.
Vraag 4

Bent u bereid op de kortst mogelijke termijn in overleg te treden met het Supportersplatform Betaald Voetbal (SVB) en met de KNVB, om te onderzoeken welke extra maatregelen nodig zijn om dergelijke praktijken een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunt u de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van dit overleg?
Antwoord 4

Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is reeds gesproken met het SBV. Binnenkort vindt er opnieuw overleg plaats, waarbij ook de KNVB betrokken is. Indien de uitkomsten van deze gesprekken daartoe aanleiding geven zal ik uw Kamer daarover informeren.
Vraag 5

Bent u bereid in overleg te treden met burgemeesters, het Supportersplatform Betaald Voetbal (SVB) en de KNVB over het invoeren van een voetbalwet naar Engels model? Deelt u de mening dat ook in Nederland supporters desnoods definitief geweerd moeten kunnen worden als zij zich ernstig misdragen? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten? Zo ja, op welke termijn kan de Kamer uw reactie tegemoet zien?
Antwoord 5

Na de zomer van 2012 wordt de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast geëvalueerd. Zoals toegezegd bij de aanvaarding van de daartoe strekkende motie Dölle c.s. (Kamerstukken I, vergaderjaar 2009–2010, 31 467, I) worden de ervaringen met de Engelse voetbalwet meegenomen bij de evaluatie. Ik wil deze evaluatie afwachten.
Vraag 6

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Voetbalwedstrijd verandert in veldslag», over de toeschouwers die elkaar massaal te lijf gingen, onder toeziend oog van jonge voetballers, nadat een grensrechter een speler te lijf was gegaan met zijn vlaggenstok? Zo ja, hoe beoordeelt u dit bericht?
Antwoord 6

Ja. Dit incident keur ik ten zeerste af. Met de maatregelen uit het actieplan «Naar een Veiliger Sportklimaat» en de «Effectieve Aanpak van Excessen» treedt de KNVB hard op tegen fysiek of verbaal geweld.
Vraag 7

Is hier sprake van een incident of heeft het geweld rondom amateurwedstrijden inmiddels een structureel karakter? Heeft u inzicht in het aantal incidenten dat zich jaarlijks bij jeugdwedstrijden voordoet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht geven van de incidenten die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan, waarbij de politie betrokken was?
Antwoord 7

Incidenten rond jeugdwedstrijden of incidenten waarbij politie betrokken is geweest worden niet afzonderlijk geregistreerd. De KNVB heeft de afgelopen seizoenen alleen geregistreerd hoe vaak scheidsrechters en spelers zodanig zijn gemolesteerd dat als straf een uitsluiting van tien wedstrijden of meer volgde. Dit betrof in het vorige seizoen 181 molestaties. Met ingang van het lopende voetbalseizoen registreert de KNVB «excessen». Hieronder vallen meerdere overtredingen. Individuele en collectieve overtredingen van spelers onderling (buitensporig fysiek en verbaal geweld) worden aangemerkt als exces, alsmede overtredingen richting de arbitrage waar in het verleden een uitsluiting van minder dat 10 wedstrijden op stond. Aan de hand van dit nieuwe criterium zijn alle overtredingen uit het seizoen 2010/2011 opnieuw beoordeeld. De uitkomst was dat 1094 overtredingen waarschijnlijk als exces bestempeld zouden zijn.
Vraag 8

Bent u van mening dat het beleid dat gericht is op veilig en sportief jeugdvoetbal volstaat? Zo ja, waar baseert u dit op? Zo nee, welke rol ziet u voor zichzelf?
Antwoord 8

Met het nieuwe actieplan «Naar een veiliger Sportklimaat» wordt de komende vijf en een half jaar de georganiseerde sport ondersteund om maatregelen te nemen die gericht zijn op spel- en gedragsregels, tuchtrecht, veiligheidsbeleid, excessen en op de ondersteuning van vrijwilligers hierin. Het actieplan bevat ook vele preventieve maatregelen die zijn gericht op de jeugdspelers zelf, hun ouders, scheidsrechters en bestuurders van de verenigingen. Ik ben dan ook van mening dat met het nieuwe actieplan «Naar een veiliger Sportklimaat» een goede stap wordt gezet om veilig en sportief jeugdvoetbal te garanderen.

Zie hier.