Café op grond van APV door burgemeester gesloten na verstoring openbare orde / vechtpartij

In en rond een café vindt een vechtpartij tussen personeel en bezoekers plaats. De burgemeester besluit het café op grond van de APV en art. 174 Gemeentewet te sluiten. De rechter acht aannemelijk dat sprake was van een verstoring van de openbare orde en dat dit de sluiting rechtvaardigt.

De voorzieningenrechter stelt het volgende:

16.  Er bestaat geen grond voor het (voorlopig) oordeel dat verweerder de vermelde incidenten op 9 september 2011 niet als een ernstig incident in de zin van hoofdstuk 14 van het Horecastappenplan heeft kunnen aanmerken. Met betrekking tot het voornaamste incident (de “nekklem”) stelt de voorzieningenrechter vast dat uit de processen-verbaal van 10 en 12 september 2011, opgemaakt door agent [agent] respectievelijk brigadier [brigadier], valt op te maken dat de jongen door de nekklem van de portier, zijnde [po[portier 2], directeur van TSS, blauw was aangelopen. De jongeman was buiten bewustzijn. [po[portier 2] bleef zijn greep op de jongen desondanks versterken. Beide verbalisanten verklaren naar de ingang van het café te zijn gelopen. Zij verklaren duidelijk zicht te hebben gehad op de ingang van café Santé. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding te veronderstellen dat beide verbalisanten het een en ander niet goed hebben kunnen zien of dat zij onwaarheid verklaren. De voorzieningenrechter merkt in dit verband ook op dat [po[portier 2] achter de jongen stond en – zoals ook blijkt uit de verklaringen van verbalisant [agent] – “zich niet bezig hield met de jongen maar keek naar wat er om zich heen gebeurde”. De voorzieningenrechter hecht daarom, op voorhand oordelend, meer waarde aan de waarnemingen en de verklaringen van de verbalisanten dan aan de verklaring van de heer [po[portier 2] ter zitting.

17.  Duidelijk is dat buiten voor café Santé een groot aantal portiers, waaronder portiers die werkzaam waren voor het portiersbedrijf TSS, direct of indirect betrokken waren bij de hiervoor genoemde incidenten op 9 september 2011. Ongeacht het feit of de portiers die avond al dan niet door verzoekster waren aangesteld voor het verrichten van portiersdiensten in haar café, staat vast dat het incident is begonnen in de inrichting. Het heeft zich buiten voortgezet. Daarbij is sprake geweest van het toepassen van disproportioneel geweld door portiers. Het gebruikte geweld en de opgetreden, ernstige, verstoring van de openbare orde, zijn met dit alles te relateren aan de exploitatie van café Santé. Dat, zoals verzoekster heeft aangevoerd, het incident is veroorzaakt door een grote groep militairen in café Santé, waarvan sommigen zich agressief gedroegen (verbaal en fysiek), leidt, wat daar ook van zij, niet tot een ander oordeel. Verweerder heeft er in dit verband terecht op gewezen dat aan personeelsleden/portiers uit hoofde van hun functie hoge eisen mogen worden gesteld wat betreft het oplossen en beteugelen van conflicten, alsmede het geweldloos optreden bij het buiten zetten van bezoekers of het aanhouden van personen die strafbare feiten hebben gepleegd. In ieder geval zonder het gebruik van bovenmatig of, zoals hier het geval is geweest, buitensporig en zelfs levensbedreigend geweld.

18.  Dat, zoals verzoekster heeft aangevoerd, [po[portier 2] die avond niet werkzaam was voor verzoekster leidt niet tot een ander oordeel. Verzoekster kan op grond van het Horecastappenplan aansprakelijk worden gesteld voor verstoring van de openbare orde ten gevolge van de exploitatie in of nabij haar horeca-inrichting. Uit de gedingstukken en op grond van hetgeen verzoekster zelf heeft verklaard komt naar voren dat [po[portier 2] als collega te hulp is geschoten op het moment dat de wel bij verzoekster werkzame portier [portier 1] van TSS de “code rood” (een verzoek aan andere portiers, werkzaam bij TSS, om assistentie te verlenen) gaf. [po[portier 2] was, nadat hij gehoor had gegeven aan deze melding, in en buiten café Santé werkzaam als portier. Hij zette een bezoeker van het café buiten.

19.  Op grond van deze ernstige verstoring van de openbare orde heeft verweerder volgens voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter toepassing kunnen geven aan hoofdstuk 14 van het Horecastappenplan en in het belang van de openbare orde de tijdelijke sluiting van café Santé kunnen bevelen.

Zie LJN: BV8956.

Zie ook: BV9065 waar een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (DHW) wordt ingetrokken na een vechtpartij.