College moet optreden tegen illegale bierketen

Een horecavereniging (KHN) verzoekt het college van B&W van Littenseradiel handhavend op te treden tegen illegale bierketen. Deze keten zijn in strijd met de Drank- en horecawet, de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet. Het college weigert op te treden. De bestuursrechter acht dat niet rechtmatig en stelt het volgende:

‘Voorts staat niet ter discussie dat geen concreet zicht is op legalisering van de bierketen. Het college kan derhalve slechts van handhavend optreden afzien, als dit zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden behoort te worden afgezien. De rechtbank is van oordeel dat de door het college vermelde redenen om van handhavend optreden af te zien, onvoldoende zwaarwegend zijn. Hiertoe overweegt de rechtbank dat het college niet aannemelijk heeft gemaakt dat de sluiting van de bierketen zal leiden tot overlast van rondhangende jongeren. Voorts heeft het college onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de leefbaarheid bij sluiting van de bierketen in het gedrang zou komen. De rechtbank overweegt verder dat het college niet aannemelijk heeft gemaakt dat het gedogen van de bierketen noodzakelijk is om een ontmoetingsplek voor jongeren te creëren. Hiertoe overweegt de rechtbank dat namens het college ter zitting is verklaard dat in enkele dorpen zowel bierketen als een plek voor de jeugd in het dorpshuis aanwezig zijn. Hier komt bij dat uit de notitie Integraal Veiligheidsbeleid, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 12 december 2005, blijkt dat de bezoekers van de bierketen steeds ouder worden. Tegenover de door het college gestelde belangen staan de belangen van KHN en het algemeen belang dat met handhaving is gediend. Hierbij overweegt de rechtbank dat KHN voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zijn leden concurrentie van de bierketen ondervinden, te meer nu uit de notitie Integraal Veiligheidsbeleid blijkt dat de exploitatie van de bierketen steeds professioneler wordt en het drankgebruik in de keten erg hoog ligt.’

Het college moet dus handhavend optreden tegen de bierketen. Zie BL0253.