Eerste Kamer akkoord met wijziging Woningwet voor activeren VvE

Het college van b&w krijgt door een wijziging van de Woningwet meer bevoegdheden om inactieve Verenigingen van Eigenaars te verplichten tot het plegen van onderhoud aan panden.

De VNG meldt op zijn site:

‘De Eerste Kamer is akkoord met de wijziging van boek 5 van Burgelijk Wetboek en de Woningwet voor het plegen van onderhoud door Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Gemeenten krijgen zo meer mogelijkheden voor de aanpak van niet-actieve VvE’s. Sluitstuk van het artikel is dat gemeenten in gebieden waar leefbaarheid onder druk staat, VvE’s kunnen verplichten tot het opstellen en in voorkomende gevallen uitvoeren van onderhoudsplannen. De wetswijziging moet nog in het Staatsblad verschijnen, maar treedt waarschijnlijk op 1 juli 2011 in werking’.

“Nieuwe bevoegdheden
Gemeenten krijgen nieuwe instrumenten in aanvulling op de bestaande bestuursrechtelijke bevoegdheden:

  • Gemeenten kunnen de kantonrechter om een machtiging verzoeken om zich in de VvE te mengen (het bijeenroepen van de vergadering en daarin het woord voeren of voorstellen doen) bij ernstige dreiging van schending van de Woningwet (art. 5:127a BW en art. 140a BW).
  • Gemeenten kunnen de kantonrechter om vervangende machtiging verzoeken voor handelingen betreffende beheer en onderhoud waarvoor een appartementseigenaar ten onrechte medewerking of toestemming onthoudt (art. 5:121 lid 4 BW).
  • Gemeenten kunnen in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat een VvE verplichten tot het opstellen en -in voorkomend geval- laten uitvoeren van een onderhoudsplan (art.12d en 13 Woningwet). Deze bevoegdheid is een sluitstuk en kan alleen worden toegepast als een VvE ondanks alle bovengenoemde stimuleringsmaatregelen niet van plan is om uit eigen beweging het onderhoud aan te pakken.”

Zie hier en hier.