Handhavingsactie tegen spelende kinderen op schoolplein is verplicht

Burgers van de gemeente Alphen aan den Rijn verzoeken het college van B&W om handhaving van het bestemmingsplan. Zij stellen dat het in strijd is met het bestemmingsplan dat het schoolplein buiten schooltijden gebruikt wordt als speelterrein. Het college weigert handhavend op te treden. De rechtbank acht deze weigering niet rechtmatig. Het college stapt naar de Afdeling bestuursrechtspraak en stelt onder meer:

‘Het college betoogt voorts dat niet van hem gevergd kan worden handhavend op te treden tegen het gebruik als speelterrein buiten schooltijden. Het college wijst er in dit verband op dat vrijwel overal in Nederland de gewoonte is ontstaan om schoolpleinen na schooltijd als kinderspeelplaats te gebruiken en dat mensen er redelijkerwijs op mogen vertrouwen dat hun kinderen op schoolpleinen kunnen spelen. Bovendien is volgens het college gebleken dat de geluidsoverlast van omwonenden niet zodanig is dat dit tot handhaving noopt.’

De Afdeling is het niet eens met het weigerende college en stelt:

‘Het betoog faalt. Slechts indien handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, behoort van optreden in die concrete situatie te worden afgezien. Het college heeft onvoldoende gemotiveerd dat in dit geval bijzondere omstandigheden bestaan op grond waarvan kon worden afgezien van handhaving. Het college heeft ten onrechte volstaan met een afweging van belangen van enerzijds [wederpartij] en anderzijds die van buurtkinderen om op het schoolplein te kunnen spelen en heeft het algemeen belang dat met handhaving is gediend onvoldoende vooropgesteld. De omstandigheid dat [wederpartij] geen buitensporige geluidhinder ondervindt als gevolg van het gebruik van het schoolplein buiten schooltijden, wat daarvan ook zij, is op zichzelf geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan van handhaving kon worden afgezien. De rechtbank is tot dezelfde conclusie gekomen.’

Zie BL0724. Het Activiteitenbesluit is per 1 januari 2010 juist aangepast om spelende schoolkinderen uit te sluiten van daarin neergelegde verboden:

h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs;

Het verzoeken om handhaving van het bestemmingsplan is een nieuwe methode om iets tegen hinder van spelende kinderen te doen. Ik ben benieuwd hoe lang de politiek dit tolereert.