Handreiking gebruik Mosquito

De VNG heeft een handreiking voor het gebruik van de mosquito gemaakt.Op de site van de VNG staat het volgende:

“De mosquito is een apparaatje dat een hinderlijke hoge pieptoon produceert die alleen voor jongeren tot ongeveer 25 jaar hoorbaar is. Meer dan honderd gemeenten gebruiken de mosquito om overlast door hangjongeren tegen te gaan.
Gebruik van de mosquito is omstreden omdat het mogelijk raakt aan een aantal mensenrechten, met name de bewegingsvrijheid. België bijvoorbeeld wijst gebruik van de mosquito af. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief aan de Tweede Kamer [TK 28 684, nr.188] laten weten dat zij inzet van de mosquito nodig noch wenselijk acht. Zij sluit gebruik van de mosquito echter ook niet uit, en laat de keus om de mosquito al dan niet te gebruiken over aan de gemeente. Een parlementair comité van de Raad van Europa heeft zich met grote nadruk uitgesproken voor een Europabreed verbod.
Vanwege de mogelijke bezwaren is het van groot belang dat terughoudend met de inzet van de mosquito wordt omgegaan. In de Gemeenteraad zal zorgvuldig moeten worden afgewogen of de mosquito al dan niet wordt ingezet. En als wordt besloten om feitelijk een mosquito te plaatsen is een gedegen voorbereiding noodzakelijk.
Om die reden wordt ervoor gekozen om een nieuw artikel in de model APV op te nemen, waarin de nodige waarborgen worden neergelegd. Daarnaast is een korte handreiking bijgevoegd, waarin de juridische voors en tegens op een rij worden gezet en het belang van terughoudendheid en zorgvuldigheid wordt benadrukt.”

Download de handreiking hier.