Inzet Rotterdamwet wordt verlengd in Rotterdam

De mogelijkheid tot het stellen van een inkomenseis aan nieuwkomers, neergelegd in de Rotterdamwet (of officieel de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) wordt in Rotterdam voortgezet en uitgebreid. Het college van B&W wil daarmee overlast en verloedering tegengaan.  Om een huisvestingsvergunning te krijgen, dient de aanvrager te voldoen aan een inkomenseis. Zie hier voor een bericht in NRC-Handelsblad.

De Rotterdamwet is niet onomstreden. Zie bijvoorbeeld hier en hier. De Afdeling Bestuursrechtspraak bepaalde in 2009 dat de betreffende regelgeving die voortvloeit uit de Rotterdamwet niet in strijd is met internationale mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM of IVBPR. Zie BH1845.