Onderzoek drugsoverlast Maastricht: sluit alle coffeeshops

De Universiteit van Tilburg heeft onderzoek gedaan naar de ervaren drugsoverlast rond coffeeshops in Maastricht. De drugsoverlast blijkt groot te zijn. Primaire aanbeveling is alle coffeeshops te sluiten. Mocht dat niet haalbaar zijn, kan invoering van de wietpas een oplossing bieden. De onderzoeken zijn hier te downloaden.

De website van de gemeente Maastricht meldt het volgende:

De Universiteit van Tilburg en het Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement (COT) presenteren op 15 juni 2011 de eerste uitkomsten van de onderzoeken die zij in de afgelopen maanden hebben uitgevoerd naar de drugsoverlast rondom de 14 coffeeshops in Maastricht.
Eerste resultaten van het onderzoek COT, overlast en tellingen coffeeshopbezoekers

Het onderzoek van het COT gaat in op de ervaren overlast bij bewoners in de omgeving van de coffeeshops en tellingen van bezoekers en bezoeken aan de 14 coffeeshops. De tellingen zijn gehouden in de periode 9 t/m 15 mei 2011, in Maastricht, bij 14 coffeeshops. In totaal zijn 1018 bezoekers in Maastricht ondervraagd.

De ervaren overlast bestaat uit algemene overlast, coffeeshop gerelateerde overlast en overlast van de illegale markt. De eerste resultaten van de tellingen zijn 12.749 bezoeken op een gemiddelde dag die worden afgelegd door 10.580 bezoekers. De schatting is dat per jaar ca. 4,6 miljoen bezoeken aan de 14 coffeeshops worden afgelegd. In 2008 waren dit 3,9 miljoen bezoeken.

Het onderzoek wijst uit dat de ervaren coffeeshopgerelateerde overlast vooral bestaat uit:

  • Parkeer- en verkeersoverlast (44%)
  • Softdruggebruik in de nabijheid van de coffeeshop(s) (32%)
  • Afval en vuil afkomstig van coffeeshopbezoekers (29%)

Ervaren overlast van de illegale markt:

  • Hinderlijk heen en weer lopen door vermeende dealers, runners en gebruikers (38%)
  • Drugsdealen op straat (35%)
  • Schreeuwen en ruziemaken door dealers, runners en gebruikers (22%)

Nationaliteit:

  • 41% uit Nederland (79% uit Maastricht, dat is 33% van totaal, 14% elders uit de provincie)
  • 41% uit België
  • 6% uit Duitsland
  • 6% uit Frankrijk

Resultaten van het onderzoek naar Drugsoverlast in Maastricht en omgeving, onderzoek UvT

In Maastricht is de drugsoverlast in eerste orde gerelateerd aan de dagelijkse toestroom van vele duizenden drugstoeristen voor de 14 coffeeshops die de stad telt. In tweede orde manifesteert het probleem van de drugsoverlast in Maastricht zich vooral in de vorm van het offensieve, soms zeer gewelddadige (verkeers)gedrag van de (op jaarbasis) honderden drugsrunners. In derde orde neemt het probleem van de drugsoverlast in Maastricht de vorm aan van panden van waaruit wordt verkocht aan de vele gegadigden van buiten en binnen Maastricht. In het verlengde hiervan ligt de overlast die wordt veroorzaakt door de wietplantages.

Samenvattend kan dus worden gesteld dat de problemen van de drugsoverlast in Maastricht en de omliggende gemeenten hoofdzakelijk (dus niet alleen!) direct en indirect voortvloeien uit de gedoogde verkoop van soft drugs via coffeeshops. Naar aanleiding van het onderzoek adviseert de Universiteit van Tilburg het gemeentebestuur het volgende:

In de eerste plaats moet worden overwogen om alle coffeeshops te sluiten. Als dit niet mogelijk is, dan kan in de tweede plaats het beste worden overgaan tot de invoering van het ingezetenencriterium voor de coffeeshops (via de wietpas) en worden afgezien van de verplaatsing van een aantal coffeeshops naar de gemeentegrens. Als de sluiting van de coffeeshops en de invoering van het ingezetenen criterium (via de wietpas) niet mogelijk is dan rest niets anders dan de betrokken coffeeshops wél te verplaatsen.

Optie 1 en optie 2 kunnen worden omgedraaid. Dit biedt de mogelijkheid om eerst de daadwerkelijke effecten van de invoering van het ingezetenencriterium via de wietpas in de praktijk te meten. Op basis hiervan is de sluiting van de coffeeshops alsnog mogelijk.

Naar verwachting zal de Maastrichtse raadscommissie Algemene Zaken op woensdag 22 juni a.s. over de uitkomsten van beide onderzoeken debatteren. Het college van burgemeester en wethouders legt dan na de zomer voorstellen over de aanpak van de drugsoverlast voor aan de gemeenteraad. De Raad van State doet uiterlijk op 28 juni uitspraak over het ingezetene criterium bij de inzet van de wietpas.

Zie hier.