Onderzoek praktijkervaringen met Voetbalwet verschenen

De Voetbalwet (Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast) is vorig jaar in werking getreden. De inspectie Openbare Orde en Veiligheid heeft de Voetbalwet geëvalueerd. De inspectie meldt op de site:

Op 1 september 2010 is de wet ‘maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’ (mbveo) in werking getreden.

De wet regelt enkele wijzigingen in de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht. De burgemeester en de officier van justitie krijgen daarmee (nieuwe) bevoegdheden tot het treffen van maatregelen om voetbalvandalisme en ernstige overlast door groepen en individuen te bestrijden. De wet mbveo is een aanvulling op de al bestaande instrumenten waarover burgemeesters en officieren van justitie beschikken om overlast te bestrijden.

Bij de behandeling van deze wet heeft de Eerste Kamer de wens geuit om tussentijds geïnformeerd te worden over de toepassing van de wet in de praktijk. De Inspectie OOV is gevraagd hierover te rapporteren in juni 2011 en in juni 2012.

Het doel van het rapport is om de eerste praktijkervaringen met de wet mbveo in kaart te brengen. Het rapport bevat cijfer- en feitenmateriaal over het gebruik van de wet en inzicht in de ervaringen van gemeenten en arrondissementen bij de toepassing van de wet tot 1 april 2011.

De Voetbalwet is 58 keer ingezet: 25 keer bij voetbal en negentien keer bij overlast in wijken. Verder was er twaalf keer een gebiedsverbod bij evenementen en ging het twee keer om individuele gevallen van overlast.

De burgemeester van Den Haag zette de Voetbalwet twaalf keer in, gevolgd door de burgemeesters van Amsterdam (tien keer) en Rotterdam (acht keer).

De rechter beoordeelde inzet van de Voetbalwet vier keren. Drie keer kregen de klagers gelijk. Het dossier tegen een mogelijke hooligan of overlastveroorzakers was dan niet compleet en concreet genoeg was om een maatregel tegen hem te nemen. Eerder zagen wij al dat de aanpak van hooligans met de Voetbalwet niet erg succesvol was. Aanpak van overlastgevende jongeren met de Voetbalwet lukt soms wel.

De bevoegdheid uit art. 172b Gemeentewet is nog niet ingezet.

Het rappport is hier te vinden. De beleidsreactie van de regering is hier te vinden.