Overlastdonatie leidt tot lagere boete van rechtbank

Verdachte steelt iets bij een winkel. Hij wordt betrapt en moet een overlastdonatie betalen:

“Verdachte heeft ter zitting van het hof op 1 maart 2010 naar voren gebracht dat hij, nadat hij op 30 maart 2009 door beveiligers van [slachtoffer] werd aangehouden wegens winkeldiefstal, een overeenkomst heeft ondertekend waarin hij zich akkoord verklaarde met betaling van een bedrag van €151,- aan [slachtoffer]. De inning van deze vordering werd overgedragen aan de Stichting [naam]. Met betaling van dit bedrag zou de zaak afgehandeld zijn, zo zouden de beveiligers verdachte hebben medegedeeld, met de kanttekening dat [slachtoffer] wel verplicht was om aangifte te doen bij de politie.”

Het Hof concludeert na extra onderzoek naar deze overlastdonatie:

“In een aanvullend proces-verbaal van 17 mei 2010 heeft verbalisant [verbalisant] van de politie [plaats] bericht dat er geen afspraken zijn gemaakt tussen de Stichting [naam] enerzijds en de politie en justitie anderzijds. Er is enkel sprake van een overeenkomst tussen de bij de stichting aangemelde winkelier en de Stichting [naam]. De winkelier heeft tot taak om de verdachte uit te leggen wat de Stichting [naam] inhoudt en dat dit los staat van het strafrechtelijke gebeuren. Het ondertekenen en nakomen van de overeenkomst heeft geen invloed op de strafvervolging. Het bedrag dat dient te worden betaald aan de Stichting [naam] betreft een vastgesteld bedrag van € 151,-, gebaseerd op de kosten die winkeliers gemiddeld maken.

Het hof overweegt dat de hierboven beschreven situatie verwarring kan wekken, omdat de politie er een rol in lijkt te spelen. In de overeenkomst wordt immers door middel van een proces-verbaalnummer verwezen naar het politieonderzoek en in het ambtsedig proces-verbaal wordt verwezen naar de overeenkomst.
Uit de informatieverstrekking op de achterzijde van de overeenkomst blijkt evenwel genoegzaam dat de overeenkomst geheel los staat van een eventueel strafrechtelijk traject. Dat verdachte dit anders heeft begrepen, is niet te wijten aan de opstelling of uitlatingen van de politie of justitie.
Op grond van het voorgaande is het hof van oordeel dat door politie en/of justitie niet onzorgvuldig is gehandeld en er geen gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de zaak met het betalen van de schade aan genoemde stichting zou zijn afgedaan.
Nu evenmin is gebleken dat doelbewust en met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte is gehandeld, is er geen reden om tot toepassing van het bepaalde in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering over te gaan.”

Wel houdt het Hof rekening met de overlastdonatie bij het bepalen van de strafmaat:

“Uit de stukken en het verhandelde ter zitting van 15 maart 2010 is gebleken dat verdachte een bedrag van € 151,- aan de Stichting [naam] heeft overgemaakt, ter voldoening van de door hem veroorzaakte schade. Hiermee zal het hof in de strafmaat rekening houden.”

Zie LJN: BO8117.