Growshop gesloten op grond van art. 13b Opiumwet

De burgemeester van Haarlem sluit een growshop op grond van art. 13b Opiumwet. De voorzieningenrechter acht dat rechtmatig:

“Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft verweerder zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen, op basis van de op 3 november 2010 gegeven motivering van het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken, zoals ter zitting door verweerder toegelicht, dat in de growshop de start plaatsvindt van de verkoop van grote hoeveelheden hennepstekken met een professioneel, bedrijfsmatig en structureel karakter. Daarbij is van belang de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 6 augustus 2003 in de zaak nr. 200300737, waarin de Afdeling heeft bepaald dat onder verkoop in het kader van artikel 13b van de Opiumwet wordt verstaan het totaal aan handelingen dat rechtstreeks tot de overdracht van het verkochte leidt en voorts dat met voornoemd artikel wordt beoogd ook de verkoop van softdrugs vanuit lokalen tegen te gaan zonder dat de softdrugs in dat lokaal aanwezig zijn. Verweerder heeft zich derhalve voor wat betreft de sluiting van de lokaliteit kunnen baseren op artikel 13b van de Opiumwet.
Verzoeksters enkele stelling dat er geen sprake van is dat in, rondom en/of vanuit het bedrijf middelen als bedoeld in lijst I of II van de Opiumwet zijn verkocht, afgeleverd, of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn, leidt, gelet op de onderzoeksgegevens, niet tot een ander oordeel.”

Zie LJN: BO5282