Preventieve sluiting café wegens dreigende verstoring van de openbare orde

De burgemeester van Oss gelast verzoeker om op 13 november 2009, op grond van de APV, tussen 16:00 en 20:00 uur zijn café voor het publiek gesloten te hebben en te houden.

Artikel 2.3.1.5 lid 1 APV Oss luidt:

‘1.  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor een of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2.3.1.4 geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.’

De burgemeester stelt dat sprake is van ernstige vrees voor de verstoring van de openbare orde. In het zeer recente verleden hebben ongeregeldheden plaatsgevonden. Deze ongeregeldheden zijn geconstateerd en gerapporteerd door de politie. Op 13 november vindt de voetbalwedstrijd FC Oss tussen SC Cambuur plaats. De burgemeester vreest dat hierdoor wederom ongeregeldheden plaatsvinden.

De voorzieningenrechter acht de vrees dat wederom ongeregeldheden plaatsvinden niet onaannemelijk. De preventieve sluiting van het café voor de aanvang van de wedstrijd acht de voorzieningenrechter niet onredelijk, gezien ervaringen in het recente verleden en het feit dat indrinken het risico op ongeregeldheden vergroot. De voorzieningenrechter overweegt dat het belang van het voorkomen van verstoring van de openbare orde en het belang van de veiligheid zwaarder weegt dat het belang van verzoeker om zijn café op te houden. Daarnaast merkt de voorzieningenrechter op dat de politie rekening houdt met de mogelijk negatieve gevolgen van de sluiting van het café.

Zie BK3860