Seksinrichting gesloten door burgemeester wegens mensenhandel en uitbuiting

De burgemeester van Zwolle sluit op grond van de APV een seksinrichting:

Ingevolge artikel 3.2.4, eerste lid, aanhef en onder b juncto artikel 3.3.2, tweede lid van de APV is verweerder bevoegd van een afzonderlijke seksinrichting tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting te bevelen, in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de verkeersvrijheid of –veiligheid, de gezondheid of zedelijkheid en de arbeidsomstandigheden van de prostitué(e).

De rechter overweegt over de exploitant van de seksinrichting:

In het relevante bestuurlijke dossier is onderbouwd weergegeven, onder meer met gegevens uit telefoontaps en cameraobservaties, dat C een verleden heeft met vanaf 2001 tot 2010 diverse aangiftes van wederrechtelijke vrijheidsbeneming, mishandeling, verkrachting, bedreiging en geweldsincidenten. In december 2009 is tegen hem aangifte gedaan van zware mishandeling met signalen van mensenhandel. Voorts blijkt uit het bestuurlijk dossier dat C in Club Touché werkzaamheden verricht die zijn te kenschetsen als pooieractiviteiten. In maart en april 2011 is voorts door twee vrouwen tegen C aangifte gedaan voor mensenhandel en gedwongen prostitutie met geweld en psychische dwang in onder meer Club Touché.

Over de sluiting van de seksinrichting:

De voorzieningenrechter acht dan ook voldoende grond aanwezig voor verweerders conclusie, dat in Club Touché zodanig strafbare feiten plaats vonden dat de openbare orde, gezondheid, zedelijkheid en de arbeidsomstandigheden van de prostituee in het gedrang zijn gekomen, zodat verweerder bevoegd moet worden geacht tot het treffen van maatregelen.

Verweerder heeft voorts gemeend bevoegd te zijn om de sluiting van verzoeksters onderneming te bevelen op grond van de bevindingen uit een 16-tal controles en onderzoeken – die zich uitstrekten over een periode van juli 2010 tot en met februari 2011 – van Regiopolitie IJsselland. Verzoekster en haar echtgenoot, zijnde exploitant respectievelijk beheerder van Club Touché, bleken tijdens die controles in Club Touché nimmer aanwezig. Gesteld nog gebleken is, dat zich destijds andere natuurlijke personen in Club Touché bevonden die ter plaatse bevoegd waren tot uitoefening van de feitelijke leiding van de onderneming. De voorzieningenrechter deelt dan ook het standpunt dat verzoekster en haar echtgenoot in strijd hebben gehandeld met de hen op grond van de APV opgelegde verplichting om er op toe te zien dat zich geen ter plaatse geen strafbare feiten voordoen als bedoeld in artikel 3.2.5 van de APV, zodat verweerder ook op deze grond bevoegd moet worden geacht tot het treffen van maatregelen.

De seksinrichting is dus terecht gesloten.

Zie LJN: BQ6612