Weigering ontheffing voor avondwinkel wegens overlast

Het college van B&W van Leeuwarden weigert een ontheffing aangaande openingstijden voor een avondwinkel te verlenen. Het college verwacht overlast voor de buurt.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven acht dit rechtmatig:

“5.3  Naar het oordeel van het College hebben verweerders onder verwijzing naar het politierapport voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de gevraagde openstelling van de winkel van appellant in de avonduren en op zondag diverse bezwaren kleven, zoals de directe nabijheid van woonpanden, een slechte autobereikbaarheid en hoge verkeerslast, een beperkte parkeergelegenheid en het gegeven dat de omgeving van de D onoverzichtelijk is. Tevens is het College niet gebleken dat verweerders de aanwezigheid van een avondwinkel per definitie als overlast beschouwen. Deze stelling heeft appellant onvoldoende onderbouwd.
5.4  In het door appellant aangevoerde ziet het College aldus geen aanleiding voor het oordeel dat verweerders niet in redelijkheid tot weigering van de ontheffing hebben kunnen besluiten. Dat appellant heeft gesteld voor zijn broodwinning afhankelijk te zijn van de avondwinkel maakt dit oordeel niet anders. Verweerders hebben de ontheffing geweigerd om redenen van openbare orde en veiligheid. Tegenover het belang van verweerders om problemen met de openbare orde tegen te gaan, staat het financiële belang van appellant doordat hij door de weigering geen hogere omzet kan genereren. Verweerders hebben zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het belang van appellant niet dermate zwaarwegend is dat aan hem de ontheffing niet geweigerd had mogen worden.”

Zie LJN: BP6901.

Uithuiszetting overlastgevende oma ook in hoger beroep rechtmatig

De voorzieningenrechter wijst een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst tussen een verhuurder en overlastgevende huurder toe. Het betreft hier een grootmoeder (‘oma Tiny’), waarvan de kinderen en kleinkinderen herhaaldelijk ernstige overlast veroorzaken. Deze overlast bestaat uit bedreigingen, geweldgebruik, intimidatie en verkeersonveilig gedrag. Het overlast probleem speelt al enkele jaren en  de situatie is volgens de voorzieningenrechter onhoudbaar geworden. Zie BK1099.

Na bovenstaand uitspraak wilde ‘oma Tiny’ haar huis in brand steken. 24 agenten konden dat voorkomen. Zie het Algemeen Dagblad en De Limburger.

Update januari 2011: ook in hoger beroep haalt de oma bakzeil. Zie LJN: BP1008.