Advocaat-Generaal kraakt samenscholingsverbod Utrecht

Advocaat-Generaal (AG) Knigge is in zijn advies aan de Hoge Raad zeer kritisch over het arrest van het Hof omtrent het samenscholingsverbod uit Kanaleneiland. Zie hier voor een eerder bericht over dit verbod.

In deze zaak is het de vraag of het Hof het begrip samenscholing niet te ruim heeft uitgelegd. Volgens Knigge is dat het geval:

‘Het oordeel van het Hof dat niet iedere groepsvorming “samenscholing” oplevert, kan worden onderschreven. De vraag is echter of een bijkomende “negatieve connotatie” voldoende is om van samenscholing te spreken. Dat hangt uiteraard af van wat met “negatieve connotatie” wordt bedoeld. Als het Hof daarmee tot uitdrukking heeft willen brengen dat sprake moet zijn van een daadwerkelijke verstoring van de openbare orde doordat de groep een dreigende houding aanneemt of anderszins kenbaar maakt dat zij kwade bedoelingen heeft, is van een onjuiste rechtsopvatting geen sprake. Daar lijkt het echter niet op. Het beroep dat het Hof doet op de “context” van de problemen in de wijk Kanaleneiland-Noord laat mijns inziens geen andere conclusie toe dan dat een daadwerkelijke ordeverstoring in de zojuist bedoelde zin naar het oordeel van het Hof niet vereist is. Volgens het Hof is voor de vereiste “negatieve connotatie” voldoende dat de groepsvorming plaats heeft in een wijk waarvan de bewoners en bezoekers zich onveilig voelen door overlastgevend gedrag van jongeren. Daarmee heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, hetgeen betekent dat sprake is van grondslagverlating.’

Daarnaast komt Knigge met nog twee bezwaren. De AG vraagt zich af of het Hof in dit geval terecht een samenscholing bewezen acht . Vijf jongens stonden namelijk nog geen twee minuten bij elkaar:

‘De vaststelling van het Hof dat die “vijf jongens buiten op de stoep bij elkaar stonden” gedurende die twee (kleine) minuten, lijkt te impliceren dat het Hof van oordeel is dat ook vijf personen een samenscholing kunnen vormen en dat voor het door het Hof op zich terecht relevant geachte “tijdselement” een periode van nog geen twee minuten voldoende is. Of een en ander met het algemene spraakgebruik is te verenigen, lijkt mij de vraag. ‘

Daarnaast blijkt niet dat de jongeren een dreigende houding aannamen of anderszins blijk gaven van kwade bedoelingen. De AG concludeert dat het arrest van het Hof vernietigd moet worden. Zie voor het (lange) advies BK9727.

Het is afwachten of de Hoge Raad het advies van de AG overneemt. De AG bracht ook nog twee andere adviezen uit over het samenscholingsverbod. Deze hebben nagenoeg dezelfde inhoud.