Culemborg: samenscholingsverbod van kracht en gebiedsontzeggingen mogelijk

De noodverordening in de gemeente Culemborg is niet langer van kracht. Wel is daar een samenscholingsverbod en de mogelijkheid tot opleggen van gebiedsontzeggingen voor in de plaats gekomen. Op de website van de gemeente Culemborg zijn twee berichten te vinden. Het eerste bericht luidt:

‘Vanwege de gebeurtenissen in Terweijde was in Culemborg van 4 ja nuari tot en met 25 januari een noodverordening van kracht. In plaats hiervan heeft de burgemeester van Culemborg, op grond van artikel 2:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009, een samenscholingverbod voor Terweijde vastgesteld. Het verbod is bedoeld om in een zo vroeg mogelijk stadium op te kunnen treden tegen overlast en criminaliteit. Goedwillende bewoners en bezoekers hebben van de maatregel geen enkele last: ‘normale’ vormen van samenkomen vallen er niet onder. De politie blijft scherp toezicht houden in de Staatsliedenbuurt.

Burgemeester Roland van Schelven heeft na overleg met politie en OM besloten tot het instellen van het samenscholingsverbod voor een periode van 6 maanden. Het samenscholingsverbod is een extra maatregel om de openbare orde in het aangewezen gebied te blijven waarborgen, de criminaliteit terug te dringen en bewoners hun gevoel van veiligheid terug te geven. De huidige situatie rechtvaardigt naar de mening van burgemeester, politie en OM een maatregel als het samenscholingsverbod. Daarnaast wordt de al bestaande intensieve aanpak van de veiligheid in het gebied voortgezet.

Het samenscholingsverbod richt zich op de jongeren die in het gebied overlast veroorzaken (als schelden, roekeloos rijden met scooters of auto’s, vernieling, hinderen en intimideren voorbijgangers) of zich schuldig maken aan strafbare feiten. Het verbod houdt in dat het niet is toegestaan in het aangewezen gebied met vier of meer personen bij elkaar te staan. De politie beoordeelt of daarbij overlast of verstoring van de openbare orde dreigt. Overtreding of het niet opvolgen van door de politie gegeven bevelen, wordt strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie geeft hieraan prioriteit.

Het samenscholingsverbod heeft betrekking op het gebied dat begrensd wordt door de Weidsteeg, Rijksstraatweg, Provinciale weg N320 en de Parklaan, inclusief oostelijke groenstroken. Het samenscholingsverbod is van kracht voor de duur van zes maanden. Gedurende de looptijd worden de resultaten van de maatregel geëvalueerd. Aan de hand van de evaluaties wordt besloten of verlenging van de maatregel nodig is.

De gemeente Culemborg werkt intensief, samen met bewoners, aan het normaliseren van de situatie in de Staatsliedenbuurt. Concreet is afgesproken dat er een bewonersoverleg komt voor de wijk Terweijde: een representatieve groep die de wijk vertegenwoordigt en gesprekspartner is voor de gemeente. Daarnaast worden er aanspreekpunten benoemd, mensen die bij incidenten ingeschakeld kunnen worden om te proberen escalatie te voorkomen. Tot slot komen er buurtveiligheidsteams. Het is de bedoeling dat in elk team drie bewoners uit de wijk meelopen onder begeleiding van een professioneel bureau. De teams gaan dagelijks surveilleren in de wijk om personen die overlast geven aan te spreken op hun gedrag.’ Zie ook hier.

Het tweede bericht luidt als volgt:

‘De burgemeester van de gemeente Culemborg, heeft, naast het eerder aangekondigde samenscholingsverbod, besloten het gebied Terweijde aan te wijzen als gebied waarvoor een verblijfsontzegging kan gelden. Hierdoor wordt het mogelijk om personen en groepen die zich eerder schuldig hebben gemaakt aan overlast danwel verstoring van de openbare orde uit dit gebied te weren.

Met de mogelijkheid tot verblijfsontzegging heeft de politie een effectief instrument in handen om iets te doen tegen bepaalde (groepen) jongeren in de wijk Terweijde die zich schuldig maken aan onder andere overlast, opdringerig gedrag, beledigingen, intimidaties en het plegen van vernielingen en geweldsdelicten. Zo kunnen personen en groepen die zich eerder schuldig hebben gemaakt aan overlast of verstoring van de openbare orde een verblijfsontzegging krijgen voor een bepaalde tijd. Dit betekent dat personen die veroordeeld zijn met een ontzegging, in overtreding zijn zo gauw zij zich in het gebied begeven. De politie kan dan ingrijpen en de betrokkene uit het gebied verwijderen.

In de Algemeen Plaatselijke Verordening was de mogelijkheid tot verblijfontzeggingen reeds opgenomen. In 2003, 2004 en 2005 zijn het uitgaansgebied in het centrum, het Stationsgebied en het Chopinplein in Culemborg als gebied waarvoor verblijfsontzeggingen kunnen gelden aangewezen. Inmiddels is de noodzaak gebleken van toepassing van verblijfsontzegging voor het gebied Terweijde. Dit gebied wordt omsloten door het Chopinplein (aan voor- en achterzijde) en alle straten die vallen in het gebied binnen de Mozartlaan, Parklaan, Van Limburg Stirumstraat en Middelcoopstraat.

De burgemeester heeft zijn bevoegdheid tot het opleggen van een verblijfsontzegging gemandateerd aan de teamchef van de politie van Culemborg.’ Zie hier voor het besluit.