Gemeente Gent pakt kleine criminaliteit en overlast strenger aan

De gemeente Gent gaat kleine criminaliteit en overlast strenger aanpakken met gemeentelijke administratieve sancties. Deze sancties zijn vergelijkbaar met de Nederlandse bestuurlijke boetes voor overlast in de openbare ruimte of de bestuurlijke strafbeschikking.

De Gentse burgemeester Termont (sp.a) meldt op zijn website:

Stad Gent pakt straffeloosheid verder aan door uitbreiding GAS-reglement

De Stad Gent pakt de straffeloosheid verder aan door de Politieverordening op de openbare rust en veiligheid uit te breiden met gemeentelijke administratieve sancties voor diefstallen en slagen & verwondingen (de zogenaamde ‘GAS 3’). De uitbreiding werd beslist na overleg met Procureur des Konings Johan Sabbe van het gerechtelijk arrondissement Gent. Het aangepaste regelement werd op donderdag 28 april 2011 goedgekeurd door het college. Als het reglement eind mei definitief wordt goedgekeurd door de gemeenteraad kan de nieuwe aanpak starten vóór 1 juli 2011.

Daniël is daar uiteraard bijzonder blij om. “De uitbreiding van onze Politieverordening is een zeer belangrijke stap in de verdere bestrijding van straffeloosheid. Een fiets die wordt gestolen, het lijkt niet zo erg. Tot het je zelf overkomt. Laat staan dat je gewond geraakt in een gevecht waar je niks kan aan doen. Als dan de dader ongestraft blijft omdat het parket té veel werk heeft is dat bijzonder frustrerend. Ook voor de Politie trouwens. Daarom zou het zeer goed zijn dat we die zaken als stedelijke overheid zélf zouden kunnen laten bestraffen, door de stedelijke GAS-ambtenaar. Als de gemeenteraad ons aangepaste reglement goedkeurt eind mei, dan kunnen we effectief al vóór de zomer aan de slag. Ik zie niet in wie hier niét mee akkoord zou gaan...?”

De rest van de officiële perstekst kunt u hieronder lezen.

Vooralsnog kunnen enkel overtredingen tegen bepalingen in stedelijke reglementen (de zogenaamde ‘GAS 1’) en lichte overtredingen tegen bepalingen uit het Strafwetboek (zoals vandalisme en nachtlawaai – evenwel enkel na doorverwijzing door de procureur, de zogenaamde ‘GAS 2’) met een gemeentelijke administratieve sanctie bestraft worden. Deze sanctie wordt opgelegd door de stedelijke GAS-ambtenaar en dus niet door de rechtbank.

 

Ook slagen & verwondingen en gewone of winkeldiefstal met GAS gesanctioneerd

Omdat sommige zwaardere overtredingen door omstandigheden vaak onbestraft blijven is beslist, na overleg met Procureur des Konings Johan Sabbe, om ook die te kunnen laten bestraffen met een GAS, de zogenaamde ‘GAS 3’. Het gaat (enkel) om opzettelijke slagen & verwondingen (artikel 398 Strafwetboek) en gewone diefstal & winkeldiefstal (artikelen 461 en 463 Strafwetboek). Er gelden enkele beperkende voorwaarden opdat dergelijke inbreuken in aanmerking zouden kunnen komen voor een administratieve boete:

Bij slagen en verwondingen:

  • de feiten moeten gepleegd zijn door personen van 16 jaar of ouder
  • er mag geen enkele verzwarende omstandigheid aanwezig zijn bij de slagen (dus geen voorbedachtheid, niet aan minderjarigen, niet i.v.m. intrafamiliaal geweld, geen arbeidsongeschiktheid, niet aan leraars, politieagenten, buschauffeurs, dokters, verpleegkundigen en andere bijzondere personen)
  • het materiële nadeel is kleiner of gelijk aan 125 euro
  • de verdachte is niet gekend voor geweldsdelicten (onder andere slagen, bedreigingen, belaging, vermogendelicten met geweld, zedenfeiten, enzovoort) gepleegd in de afgelopen 2 jaar
  • op het ogenblik van de vaststellingen staan de feiten duidelijk vast (bijvoorbeeld: de verdachte bekent; er zijn meerdere getuigen die de verdachte aanduiden als dader; er zijn camerabeelden van de slagen; enzovoort)

Bij (poging tot) gewone diefstal en winkeldiefstal:

  • de feiten moeten gepleegd zijn door personen van 16 jaar of ouder
  • een (poging tot) diefstal waarvan de waarde van het gestolen goed maximaal 125 euro bedraagt
  • de dader mag geen gelijkaardige feiten (vermogensdelicten) hebben gepleegd in de afgelopen twee jaar
  • op het ogenblik van de vaststellingen staan de feiten duidelijk vast (bijvoorbeeld: de verdachte bekent; er zijn meerdere getuigen die de verdachte aanduiden als dader; er zijn camerabeelden van de slagen; enzovoort)
  • er mag geen enkele vorm van geweld of gelijkgesteld geweld gebruikt zijn door de die

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan blijft de behandeling bij het parket.

Als aan alle voorwaarden is voldaan kan de procureur het dossier doorsturen naar de Juridische Dienst van de Stad Gent. Die kan een boete opleggen of na bemiddeling een taakstraf afspreken (in plaats van de geldboete of in ruil voor een vermindering van de boete).

Start vóór 1 juli 2011?

De aangepaste Politieverordening op de openbare rust en veiligheid werd door het college goedgekeurd op donderdag 28 april 2011. Ze zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter goedkeuring op maandag 23 of dinsdag 24 mei 2011. Na bekendmaking van het reglement kan de nieuwe aanpak nog vóór 1 juli 2011 starten.

Zie hier.

Update: De gemeenteraad is akkoord. Zie De Standaard van 24 mei 2011.