Nieuwe Engelse aanpak van overlast: Anti-Social Behaviour Bill gepubliceerd

De Engelse regering wil het instrumentarium om overlast aan te pakken veranderen. In december 2012 is de Anti-Social Behaviour Bill gepubliceerd. Het wordt makkelijker om gedragsaanwijzingen op te leggen. De Crime Prevention Injunction vervangt de Anti-Social Behaviour Order (ASBO) en Anti-Social Behaviour Injunction (ASBI).

Het wordt ook makkelijker om huurders vanwege overlast uit huis te zetten met mandatory possession orders.

Daarnaast introduceert de regering een community trigger, waarmee slachtoffers de overheid kunnen aanzetten om overlast echt aan te pakken. Lees verder

Belgische aanpak overlast (Gemeentelijke Administratieve Sancties) onder vuur van Liga voor Mensenrechten

De Liga voor Mensenrechten zet de aanval in op de aanpak van overlast in België. Gemeentelijke Administratieve Sancties worden gebruikt bij de aanpak van overtredingen van gemeentelijke politiereglementen. Ik schreef daar al eerder over. De Liga betoogt op zijn website:

We zijn niet zo opgetogen over de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

De wet van 13 mei 1999 tot invoering van Gemeentelijke Administratieve Sancties biedt aan de gemeenten de mogelijkheid om zelf sanctionerend op te treden ter bestrijding van ‘openbare overlast’. Door de invoering van G.A.S. werd een snellere en flexibelere sanctionering beoogd. Een aantal gedragingen werden uit het strafrecht gehaald, zodat ze in de lokale politiereglementen ingeschreven kunnen worden. Deze evolutie is bijzonder ingrijpend en verontrustend om volgende redenen:

  • Het principe van de scheiding der machten wordt opgeheven en daarmee ook de bescherming tegen eventueel misbruik of machtsoverschrijding. De bevoegdheid van gemeenten om te sanctioneren is zeer groot. Ze kunnen immers  beslissen welke gedragingen strafbaar zullen zijn en welke sancties hierop volgen. De bevoegdheden waarover de gemeenten vandaag beschikken, zijn dus zowel ‘wetgevend’ als ‘rechterlijk’.
  • Het gezonde evenwicht tussen preventie en repressie wordt verstoord. Niet voor alles wat maatschappelijk als minder wenselijk wordt aangevoeld, is een sanctie het beste antwoord. En hoe zullen de burgers weten welke gedragingen administratiefrechtelijk zullen worden gesanctioneerd?
  • Het recht op vrije meningsuiting en vergadering kan op onevenredige wijze worden ingeperkt ten behoeve van veiligheid.
  • Iedere gemeente bepaalt zelf wat onder ‘overlast’ wordt verstaan. Dit zorgt voor rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid. In de ene gemeente worden zaken getolereerd die in de andere bestraft worden. Zijn alle Belgen dan nog wel gelijk voor de wet?
  • De vervolging en bestraffing van misdrijven zijn in een rechtstaat de taken van de rechterlijke macht. Rechters behandelen bovendien hun zaken onafhankelijk en onpartijdig.
  • De administratieve boetes komen rechtstreeks de gemeentekas ten goede, wat aanleiding kan geven tot belangenvermenging

Daarom: GAS? NEE BEDANKT! Tegen Gemeentelijke Administratieve Sancties. Voor een open en spontane samenleving.

Vanuit Nederlands perspectief is de ophef opmerkelijk. In vergelijking met de Nederlandse aanpak van overlast zijn de Gemeentelijk Administratieve Sancties naar mijn mening nogal slappe koffie.

Steun voor nieuwe Engelse maatregelen tegen overlastgevende en asociale huurders

De Engelse regering heeft in augustus 2011 plannen gepresenteerd om overlastgevende huurders harder aan te pakken. Één van de plannen is om relschoppers gemakkelijker uit de woning te kunnen zetten. De reacties op dit wetsvoorstel zijn merendeel positief. De regering kondigt dat het wetsvoorstel zal worden ingediend.

Lees verder

Rapport over de rellen van 2011 in Engeland verschenen

In de zomer van 2011 vonden in Engeland grote rellen plaats. Het Riots communities and victims panel heeft 28 maart 2012 zijn eindrapport over deze rellen uitgebracht. In dit rapport wordt ingegaan op de oorzaken van de rellen en de oorzaken daarvan.

Download het eindrapport hier. Een eerder rapport van de zelfde organisatie over de oorzaken van de rellen is hier te downloaden.

Het Home Affairs Select Committee bracht eerder al een onderzoek over de rellen uit. Zie hier. Van de politie-inspectie verscheen in 2011 ook al een onderzoek. Dat is hier te downloaden.