Geweld en bedreiging leidt tot ontruiming huurwoning

Een huurder bedreigt andere bewoners uit zijn buurt. Ook mishandelt hij buurtbewoners:

“Ymere heeft het volgende aan de vordering ten grond¬slag gelegd:
In februari 2009 heeft [gedaagde] zijn buurman, [XXX] (hierna: [XXX]), eveneens huurder van Ymere geslagen en in augustus 2009 heeft [gedaagde] [XXX] opnieuw mishandeld.
De door [gedaagde] gepleegde mishandeling van [XXX] heeft tot gevolg gehad dat [XXX] zijn functie als heftruckchauffeur niet langer kon uitoefenen.
Bij brief van 22 februari 2010 heeft Ymere [gedaagde] bericht dat zij het feit dat hij een andere huurder van Ymere ernstig heeft mishandeld en bedreigd en ook andere huurders bedreigt, ontoelaatbaar acht en hem het voorstel gedaan akkoord te gaan met een laatste kans beleid.
Ymere heeft nog een aantal klachten ontvangen gedateerd december 2009, 29 maart 2010 en 4 februari 2010, alsmede een proces-verbaal van aangifte bij de politie in verband met overlast veroorzaakt door [gedaagde] jegens de rest van de omwonenden.
Een andere huurder van Ymere heeft de huurovereenkomst met Ymere opgezegd wegens het gedrag van [gedaagde].
Een andere huurder heeft zich ten gevolge van het gedrag van [gedaagde] genoodzaakt gezien om elders te verblijven. Andere huurders verklaren dat zij ’s nachts geluidsoverlast ervaren door [gedaagde]. Het gedrag van [gedaagde] leidt er toe dat meerdere buren zich niet meer veilig voelen.
[gedaagde] maakt zich ernstig en onophoudelijk schuldig aan het plegen van overlast jegens omwonenden. Dit heeft ertoe geleid dat drie omwonenden tijdelijk dan wel definitief uit hun van Ymere gehuurde woningen zijn vertrokken.
De door [gedaagde] veroorzaakte overlast bestaat uit geluidsoverlast, door gebonk op de muren en nachtelijk geschreeuw op straat en agressieve gedragingen jegens omwonenden.
De overlast vindt nog steeds plaats. “

De verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. De kantonrechter overweegt:

“1.  De kantonrechter stelt voorop dat het woonrecht van [gedaagde] in beginsel moet worden gerespecteerd. Er zijn echter grenzen aan de wijze waarop [gedaagde] gebruik mag maken van zijn woonrecht. Indien zijn omwonenden last ondervinden van de wijze waarop [gedaagde] de woning bewoont, dienen de belangen van die omwonenden de doorslag te geven en bestaat aanleiding om inbreuk te maken op het woonrecht van [gedaagde].

2.  Naar het oordeel van de kantonrechter rechtvaardigt de ontstane situatie ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning door [gedaagde]. De kantonrechter overweegt daartoe het volgende.

3.  Ook indien ervan moet worden uitgegaan dat [XXX] de oorzaak van de overlast voor [gedaagde] zou zijn, zoals door [gedaagde] is betoogd, dan rechtvaardigt dit geenszins de mishandeling door [gedaagde] van [XXX]. De vechtpartij wordt door [gedaagde] erkend, alsmede het feit dat hij – zoals hij zelf zegt- net iets harder heeft weten te slaan dan [XXX]. Die mentaliteit getuigt niet van een juiste instelling ten opzichte van buren. Dat de vader van [gedaagde] mogelijk kan verklaren dat [XXX] wel degelijk overlast veroorzaakt voor [gedaagde], brengt geen wijziging in dit oordeel. Er bestaat daarom geen aanleiding om de vader van [gedaagde] als getuige te horen.

4.  Voorts liegen de verklaringen van de buren De Ruijter en [ZZZ] er niet om. Weliswaar heeft [gedaagde] de juistheid van die verklaring in twijfel getrokken, maar hij heeft daar onvoldoende tegenover gezet om die twijfel overtuigend te onderbouwen.

5.  Ook staat vast dat een aantal huurders hun woning, permanent of tijdelijk, hebben moeten verlaten in verband met de overlast die door [gedaagde] wordt veroorzaakt.

6.  Het vorenstaande vormt voldoende aanleiding om de vordering toe te wijzen. [gedaagde] heeft duidelijk een grens overschreden, met name door zijn handelwijze jegens [XXX]. Dat ook andere omwonenden zich daardoor onveilig zijn gaan voelen is alleszins begrijpelijk.”

De vordering wordt toegewezen.

Zie LJN: BP7632.

Zie voor een andere overlastzaak met ontruiming tot gevolg: Hof Den Bosch,  LJN: BP6233.