Hennepplantage leidt tot ontbinding en geldboete

In een huurwoning wordt een hennepplantage aangetroffen. De verhuurder vordert de ontbinding van de huurovereenkomst. Daarnaast dient de huurder 9800 euro te betalen wegeld overtreding van een boetebeding uit de huurovereenkomst.

De kantonrechter wijst de vordering aangaande de ontbinding toe. De kantonrechter acht het boetebeding niet onredelijk bezwarend. De vraag is echter of de boete dient te worden gematigd:

“Acht dient te worden geslagen niet alleen op het gestelde in artikel 6:93 BW in zake de vereisten voor het opvorderen van de boete, maar tevens op het feit dat bij ontdekking van een hennepkwekerij veelal ontbinding en ontruiming althans een geforceerde opzegging van de huurovereenkomst zal volgen. Dat zal als verstrekkend en vaak als sanctie worden ervaren, ook in het hier voorliggende geval dat de huurder alleenstaande is. Aandacht verdient daarnaast dat de uit te spreken ontbinding en ontruiming om de reden als hier aan de orde tot gevolg heeft dat [gedaagde] door het beleid van WonenBreburg (en andere corporaties) geruime tijd niet in aanmerking zal worden gebracht voor andere huisvesting. Bovendien bestaat het risico dat die termijn in het kader van de toedeling van huisvesting nog langer dreigt te worden zolang de boete niet is of kan worden voldaan. Van belang is verder dat het in deze gaat om een boete en niet om het toekennen van schadevergoeding. Daarmee en mede gelet op een eveneens openstaand strafrechtelijk traject verdraagt zich niet dat de hoogte van de boete wordt gekoppeld aan de geschatte niet vast staande opbrengst van de hennepkweek. Dit alles in aanmerking genomen is het door WonenBreburg gevorderde boetebedrag disproportioneel en te fors aangezet, hoezeer ook de kantonrechter zich het standpunt van WonenBreburg kan voorstellen dat hennepkwekerijen in (huur)woningen een kwalijk maatschappelijk verschijnsel zijn. Opmerking verdient trouwens dat in de bij repliek door WonenBreburg overgelegde mede op haar instigatie uitgegeven folder/brochure “Haal hennep uw buurt uit” en “Wat riskeert een kweker?” het claimen van de/een boete ook niet als een van de sancties/ gevolgen wordt genoemd. “

De boete wordt gematigd tot 750 euro.

Zie LJN: BM5976