Kamervragen: pasjessysteem coffeeshops

Vragen van het lid Van der Ham (D66) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgen van het softdrugsbeleid voor steden‬ (ingezonden 25 november 2010).
Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 8 december 2010).
Vraag 1 en 4
Wat is uw reactie op het bericht «Amsterdam wil geen pasjessysteem coffeeshops»1, en op het onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar het zogenoemde «pasjessysteem»?
Bent u bereid een brief aan de Kamer te doen toekomen met een reactie op de verschillende onderdelen van het onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar het pasjessysteem, waaruit zou blijken dat de pas illegale straathandel bevordert en averechts werkt, ten gevolge waarvan gemeente Maastricht minder enthousiast is het systeem in te voeren?
Antwoord 1 en 4
Wij hebben kennisgenomen van zowel het bericht als het rapport. In de drugsbrief waarnaar uw Kamer op 11 november jongstleden om gevraagd heeft, komen we terug op onderdelen van dat onderzoek.
Vraag 2
Deelt u de mening van de burgemeester van Amsterdam dat de omstandigheden in Amsterdam anders zijn dan die in grensplaatsen? Ziet u ook dat ook in andere grote steden en gemeenten de situatie anders is dan in genoemde grensgemeenten? Erkent u dat de overlast van softdrugsgrenstoeristen in gedrag, overlast en problematiek danig verschillen? Zo nee, zijn er gegevens waaruit dat zou blijken?
Antwoord 2
Wij erkennen dat de omstandigheden in Amsterdam anders zijn dan die in grensplaatsen. Deze verschillen vormen echter geen aanleiding om het landelijk drugsbeleid, zoals opgenomen in het regeerakkoord, aan te passen. Dit punt zullen wij nader toelichten in de drugsbrief.
Vraag 3
Bent u bereid de voorgenomen maatregelen allereerst te bespreken in de grensregio’s en rond de verdere opschaling in overleg te treden met de gemeenten? Bent u bereid maatwerk toe te staan naar gelang de problematiek vraagt en daarbij lokale ervaring en wensen serieus te nemen?
Antwoord 3
Er vindt reeds overleg plaats met gemeenten en (grens-)regio’s.

Zie hier.