Noodverordening in Culemborg van kracht

De burgemeester van Culemborg heeft, op basis van zijn bevoegdheid in artikel 176 Gemeentewet, een noodverordening uitgevaardigd. De noodverordening geldt van 4 januari 2010 tot 18 januari 2010 en luidt als volgt:

De burgemeester van de gemeente Culemborg, overwegende dat het in verband met de gebeurtenissen in de wijk Terweijde (31 december 2009 t/m 4 januari 2010) gewenst is maatregelen te treffen ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar, gelet op artikel 176 van de Gemeentewet, besluit vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1, Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaanonder:

  1. Het gebied: het gebied begrensd door de Weidsteeg, Rijksstraatweg, Provinciale weg N320 en de Parklaan, inclusief oostelijke groenstroken, één en ander zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart.
  2. 2. Verboden voorwerpen: voorwerpen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze gebruikt kunnen of zullen worden voor het verstoren van de openbare orde. Hieronder worden in ieder geval, doch niet limitatief verstaan, stokken, stenen, brandbare en brandversnellende middelen, bivakmutsen, honkbalknuppels en vermommingen.

Artikel 2, Samenscholing

Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich zonder redelijk doel in groepen van vier of meer personen op te houden binnen het in deze verordening bedoelde gebied.

Artikel 3, Toegang gebied

Het is een ieder, niet op doorreis, woonachtig of werkzaam in het gebied, verboden zich in of naar het gebied te begeven indien en voor zover hij/zij niet aannemelijk kan maken daartoe een redelijk doel te hebben.

Artikel 4, verboden voorwerpen

Onverminderd de wet Wapens en Munitie, is het een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich zonder redelijk doel binnen het in deze verordening bedoelde gebied te begeven in bezit van verboden voorwerpen zoals bedoeld in art. 1 van deze verordening.

Artikel 5, verboden kleding

Onverminderd art. 4, is het een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich binnen het in deze verordening bedoelde gebied te begeven gekleed op een wijze die de identificatie door ambtenaren van politie bemoeilijkt of kan bemoeilijken. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet limitatief, verstaan het dragen van gelaatsbedekkende kleding, capuchons en/of bivakmutsen.

Artikel 6, Handhaving

Alle aanwijzingen, gegeven door de politie, ter handhaving van deze verordening dienen stipt te worden nagekomen.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op 4 januari om 18.00 uur en geldt tot en met 18 januari 2010, 23.59 uur, of tot het tijdstip waarop door of vanwege de burgemeester bekend is gemaakt dat de verordening wordt ingetrokken.

Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Culemborg 2010-1. Afschriften van deze verordening zijn verkrijgbaar op het stadskantoor te Culemborg. Deze verordening is tevens raadpleegbaar via de website van de gemeente Culemborg. Deze verordening wordt ingevolge artikel 176, lid 2 van de gemeentewet terstond na haar bekendmaking ter kennis gebracht van de gemeenteraad, van de commissaris van de koningin en van de hoofdofficier van justitie.