Opvang seizoensarbeiders gestopt na klachten over overlast

Buurtbewoners klagen bij de gemeente over overlast van gehuisveste seizoensarbeiders:

“Bij brief van 21 december 2009 heeft N.C. Meester het college verzocht om handhavend optreden tegen het gebruik ten behoeve van opvang en verblijf van seizoenarbeiders op het perceel, waarbij hij heeft aangegeven dat omwonenden en omliggende bedrijven geluidsoverlast, geurhinder van afval en vis en overlast van zwerfafval als gevolg van dit gebruik ondervinden, hetgeen een niet geringe inbreuk op het geldende planologische regime oplevert. “

Het college van B&W treedt handhavend op op grond van de Wet ruimtelijke ordening. De Afdeling acht dat rechtmatig.

Zie LJN: BP6325.