Psychisch gestoorde overlastveroorzaker mag in huurwoning blijven na twijfels over beëindiging huurovereenkomst

Een psychisch gestoorde man veroorzaakt veel overlast voor de buren. Hij en de verhuurder beëindigen de huurovereenkomst. Later zegt de huurder dat hij dat niet gewild heeft. De verhuurder stapt vervolgens tevergeefs naar de rechter. Er is wellicht sprake van een geestelijke stoornis als bedoeld in art. 3:34 BW waardoor de beëindiging vernietigbaar is. De kantonrechter wil daarom de huurder niet verplichten om de woning te ontruimen. De rechter stelt:

 Het voorgaande betreft slechts een voorlopig oordeel. Indien op een later moment meer duidelijk wordt over de psychische gesteldheid van [gedaagde] op het moment dat hij met de beëindiging van de huuroverkomst heeft ingestemd, kan zulks alsnog tot de conclusie leiden dat de huurovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd. In dat geval verblijft [gedaagde] zonder recht of titel in het gehuurde en zal hij het gehuurde alsnog moeten ontruimen en verlaten.

Los van het voorgaande wordt het volgende overwogen.
Gebleken is dat het voorstel van Havensteder om tot beëindiging van de huurovereenkomst over te gaan, haar grondslag vindt in een voortslepende overlastsituatie. Aan de hand van de overgelegde stukken en hetgeen ter zitting is aangevoerd, kan weliswaar worden afgeleid dat sprake is van een overlastsituatie maar voorshands kan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat deze situatie uitsluitend en alleen aan [gedaagde] te wijten is. [gedaagde] geeft immers aan dat ook hij ernstig hinder ondervindt van pesterijen en geluidsoverlast van zijn buren. [gedaagde] heeft aangegeven dat hij om die reden bereid is te verhuizen, maar dat hij op eigen kracht niet in staat is om op korte termijn alternatieve woonruimte te vinden. Nu naar het zich laat aanzien op korte termijn geen zicht lijkt te zijn op verbetering van de overlastsituatie en zowel [gedaagde] als zijn omwonenden er belang bij hebben dat een einde komt aan die situatie, geeft de voorzieningenrechter Havensteder – mede vanwege de (huidige) geestelijke gezondheidsproblematiek van Verweij – in overweging [gedaagde] toch bijstand te verlenen bij het vinden van een andere, passende woning, eventueel in samenspraak met Bavo-Europoort.

Zie LJN:BV1049.