Televisieprogramma The Face veroorzaakt overlast voor VvE en appartementseigenaren

In een appartementengebouw wordt het tv-programma The Face opgenomen. De deelnemers wonen een tijd in het gebouw en veroorzaken veel overlast. De Vereniging van Eigenaars (VvE) vordert dat de tv-producent Talpa het programma stopt en het appartement ontruimd. Talpa geeft toe dat overlast is veroorzaakt maar heeft inmiddels maatregelen genomen (jacuzzi verwijderd, huisregels opgesteld etc). De voorzieningenrechter wijst het gevorderde daarom af:

4.5.  Eisers hebben zich verder op het standpunt gesteld een ontruiming gerechtvaardigd is omdat [verhuurder 1] in strijd met de splitsingsakte heeft gehandeld door het appartement aan Talpa te verhuren zonder eerst een verklaring aan het bestuur van de VvE af te geven waarin wordt verklaard dat de gebruiker de bepalingen van het (huishoudelijk) reglement alsmede regels als bedoeld in artikel 5:128 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek zal naleven (artikel 35 lid 1 en artikel 37 lid 2). [verhuurder 1] heeft erkend dat zij deze verklaring niet voorafgaand aan de verhuur van het appartement aan Talpa bij het bestuur van de VvE heeft ingediend. Volgens [verhuurder 1] is haar dit ontschoten en heeft zij toen zij erachter kwam deze omissie onmiddellijk hersteld.
De voorzieningenrechter volgt eisers in hun stelling dat [verhuurder 1], of die de verklaring nu bewust of onbewust achterwege heeft gelaten, op dit punt een verwijt te maken valt. De vraag is echter of deze omissie tot een ontruiming moet leiden.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat niet het geval. Daarbij is in aanmerking genomen dat er op dit moment, op enkele incidenten na, niet meer gesproken kan worden van overlast. Daarnaast heeft [verhuurder 1] onmiddellijk nadat [eigenaar 2] haar op het ontbreken van de verklaring had gewezen alsnog voor de verklaring gezorgd en heeft Talpa alle kandidaten een verklaring laten tekenen waarin zij verklaren zich als een goed ‘huurder’ te zullen gedragen. Het thans op grond van het ontbreken van de verklaring ontruimen van het appartement, terwijl de kandidaten nog maar 5 nachten in het appartement zullen verblijven, is onder deze omstandigheden niet gerechtvaardigd. Daar komt nog bij dat Talpa, die een rechtsgeldige huurovereenkomst met [verhuurder 1] heeft gesloten, te zwaar wordt getroffen indien zij de kandidaten voor de laatste 5 nachten op een alternatieve locatie dient onder te brengen. Aannemelijk is geworden dat zij dan ingrijpende wijzigingen moet aanbrengen in de opzet van het televisieprogramma.

4.6.  Eisers hebben zich voorts op het standpunt gesteld dat de appartementseigenaren door het handelen van gedaagden schade lijden dan wel hebben geleden, bestaande uit immateriële schade. Nog daargelaten dat niet is gebleken dat zij een spoedeisend belang bij deze vordering hebben, hebben eisers vooralsnog niet aangetoond dat zij immateriële schade lijden dan wel hebben geleden en voor welk bedrag. De vorderingen tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding van EUR 50.000,= door zowel Talpa als [verhuurder 1] is derhalve niet toewijsbaar.

4.7.  Voor een verbod op het uitzenden van de gemaakte opnames bestaat vooralsnog geen grond.
Op dit moment zijn de uitzendingen nog niet gemonteerd en is het dus nog in het geheel niet duidelijk hoe de uitzendingen eruit gaan zien en of met die uitzendingen inbreuk op de privacy van de appartementseigenaren zal worden gemaakt.
Talpa heeft bovendien toegezegd dat niet meer te zien zal zijn dan de buitenzijde van het pand en het appartement waarin de kandidaten verblijven en dat de appartementseigenaren niet in beeld zullen komen. Dit moet voor de appartementseigenaren voldoende zijn om hun privacy te waarborgen.

Zie LJN: BV6338.