Verkoop van illegale dvd’s geen reden voor ontbinding huurovereenkomst

Een vrouw verkoopt illegale dvd’s vanuit haar woning. De verhuurder vordert vervolgens ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. De rechtbank en ook het Hof wijzen deze vordering af. Ten eerste betekent de handel in dvd’s niet de woning niet volledig als woonruimte gebruikt worden. Het Hof stelt dat het verrichten van werk ook tot de gebruikelijke activiteiten van bewoners van een woning behoort. Ten tweede betekent strafbaar handelen in de woning niet direct dat een tekortkoming ten aanzien van de verhuurder bestaat. Het Hof stelt:

“Het hof acht het op zichzelf niet doorslaggevend of deze activiteiten legaal dan wel illegaal zijn. Het verrichten van legale activiteiten kan meebrengen dat in strijd wordt gehandeld met de huurovereenkomst of goed huurderschap, terwijl het verrichten van andere activiteiten, hoewel illegaal, mogelijk niet tot deze conclusie behoeft te leiden. Doorslaggevend is evenmin het enkele feit dat met deze activiteiten winst wordt gemaakt en op die grond als bedrijfsmatig kunnen worden aangemerkt. Op grond van de concrete omstandigheden van het geval zal steeds moeten worden beoordeeld of een huurder in strijd handelt met zijn verplichtingen jegens de verhuurder door (bedrijfsmatig) activiteiten te verrichten die al dan niet illegaal zijn en waarmee al dan niet winst is gemaakt.

(…)

Het kopiëren van dvd’s om daarmee te handelen, kan strijdig zijn met de Auteurswet en is strafrechtelijk relevant. In de rechtsverhouding van huurder tot verhuurder levert het verrichten van een dergelijke handeling op zich zelf geen tekortkoming op. Woonbron heeft geen feiten en omstandigheden gesteld die, mits bewezen, het hof tot een ander oordeel kunnen brengen. De vraag of er sprake is van een voldoende ernstige tekortkoming om ontbinding te kunnen rechtvaardigen, kan dus onbesproken blijven.”

Zie LJN: BL7589.