Vernieuwde Handreiking aanpak woonoverlast verschenen

De vernieuwde handreiking aanpak woonoverlast is gepubliceerd. De Ministeries van Binnenlanse Zaken, Veiligheid en Justitie en de Vrom-inspectie hebben samen met het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid deze handreiking opgesteld. Eerder verscheen een minder uitgebreide versie van de handreiking. Het Ministerie van BZK meldt:

In de nieuwste versie van de Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering wordt uitgelegd hoe gemeenten nu ook overlast rond woonschepen, kamerverhuurpanden en recreatiewoningen kunnen bestrijden. Deze informatie ontbrak in de eerdere versie die in juni 2010 is verschenen.

Naast deze nieuwe onderwerpen zijn sommige bestaande onderwerpen van de Handreiking geactualiseerd zoals bijvoorbeeld de relatie met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarmee vervangt de nieuwe versie de oude versie in zijn geheel.

De Handreiking biedt gemeentelijke ambtenaren en bestuurders praktische informatie en is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Veel van die ervaringen zijn opgenomen als voorbeelden.

Het actualiseren van de Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering is in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Veiligheid en Justitie gebeurd.

Download de handreiking hier.