Regierol gemeenten bij lokale veiligheid wettelijk vastgelegd

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldt:

‘Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de regie op lokale veiligheid te voeren. Deze regierol wordt wettelijk vastgelegd. De gemeenteraad krijgt daarbij een prominentere rol door (minimaal) eens in de vier jaar een integraal veiligheidsplan vast te stellen. Daar staat in wat de gemeente zelf doet en wat zij van andere organisaties en instellingen verwacht. Burgemeesters krijgen de bevoegdheid als het nodig is andere organisaties (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, welzijnswerk, scholen, jeugdzorg en jongerenwerk) te verplichten om samen te werken met de gemeente aan de lokale veiligheid. De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Hirsch Ballin van Justitie ingestemd met toezending van dit wetsvoorstel aan de Tweede Kamer.

Gemeentebesturen staan dicht bij het publiek en hebben het beste zicht op de lokale veiligheidsproblemen. Zij kennen de behoeften van de bevolking. Maar de gemeenten kunnen niet in hun eentje zorgen voor veiligheid. Daarvoor is samenwerking nodig met onder meer de politie, het openbaar ministerie, omliggende gemeenten, woningbouwcorporaties, het welzijnswerk, scholen en het bedrijfsleven. Een integrale aanpak dus, waarbij het gemeentebestuur afspraken maakt en de regie voert, zonder dat de gemeente bevoegdheden of taken van andere partijen overneemt.
De integrale veiligheidsplannen gaan over bijvoorbeeld drugsproblematiek, jeugdoverlast, woninginbraak en geweld. De plannen kunnen per gemeente verschillen, omdat ook de problematiek per gemeente anders is. Belangrijk is wel dat concrete, meetbare doelstellingen worden geformuleerd en (meetbare) resultaten worden geboekt.

Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft het ministerie van BZK samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een stappenplan ontwikkeld dat gemeenten helpt om een integraal veiligheidsplan op te stellen.’

Zie hier.