Procedure tegen noodbevel en noodverordening Maasgouw tevergeefs

De burgemeester van Maasgouw stelt een noodverordening (176 Gemeentewet) vast en geeft ook een noodbevel (175 Gemeentewet). Er was sprake van een noodsituatie op een chemieterrein. De eigenaars van het terrein stappen tevergeefs naar de voorzieningenrechter. De verzoeken worden afgewezen.

De voorzieningenrechter overweegt:

14.  Ten aanzien van het bezwaar van verzoekers gericht tegen de noodverordening heeft de burgemeester er terecht op gewezen dat dit bezwaar, gelet op het bepaalde in artikel 8:2, aanhef en onder a, in verbinding met de artikelen 7:1, eerste lid, en 8:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Bij de noodverordening zijn algemeen verbindende voorschriften vastgesteld, waarvan in genoemde artikelen is bepaald dat daartegen geen ontvankelijk bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld. Voor zover het verzoek om voorlopige voorziening ziet op (gedeeltelijke) schorsing van de noodverordening, komt dit reeds daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

15.  Met betrekking tot het verzoek gericht op schorsing van het gegeven noodbevel, stelt de rechter vast dat het noodbevel ten opzichte van het door GS genomen bestuursdwangbesluit en de noodverordening geen aanvullende betekenis heeft voor verzoekers als rechthebbenden op het terrein. Door het bestuursdwangbesluit is het terrein van [X] fysiek afgesloten en op grond van de noodverordening is het voor een ieder verboden het terrein te betreden. Niet is gebleken dat het noodbevel in het licht van hetgeen verzoekers met hun verzoek proberen te bereiken andere, verdergaande gevolgen voor hen heeft dan voormeld bestuursdwangbesluit en de noodverordening. Nu de rechter hiervoor tot het oordeel is gekomen dat het tegen het bestuursdwangbesluit en de noodverordening gerichte verzoek moet worden afgewezen, hebben verzoekers geen belang bij een inhoudelijke beoordeling van het verzoek om voorlopige voorziening gericht tegen het noodbevel. Ook dat verzoek moet dan ook worden afgewezen en de rechter kan en zal hier verder in het midden laten of beide verzoekers belanghebbende zijn bij dat besluit en of de daartegen ingebrachte gronden in de hoofdzaak kans van slagen hebben.

Zie LJN: BY1368.