Einde Tokkietoets? Rechtbank zet streep door gegevensuitwisseling Groninger verhuurders bij aanpak hennepteelt

cropped-onbewoonbaarverklaring.jpgEen huurder wordt door de rechter verplicht om zijn huurwoning te ontruimen nadat in de woning een hennepplantage is aangetroffen. De verhuurder besluit ook – met goedkeuring van de rechter – om de huurder voor twee jaar geen woning meer aan te bieden.

De rechter acht de uitwisseling van gegevens tussen de verhuurder en andere verhuurders echter niet rechtmatig. Door de gegevensuitwisseling wordt het voor andere verhuurders mogelijk om overlastgevende huurders te weren. De gegevensverwerking is volgens de rechtbank in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De rechter overweegt:

2.4.16 In de onderhavige procedure moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de verkrijging van voornoemde strafrechtelijke persoonsgegevens door Nijestee en anderzijds de daarop volgende verwerking van die persoonsgegevens door Nijestee. Ten aanzien van het eerste onderdeel overweegt de kantonrechter dat Nijestee de persoonsgegevens ingevolge artikel 22 lid 1 Wpb juncto artikel 20 van de Wet Politiegegevens rechtmatig van de Regiopolitie Groningen heeft verkregen.

2.4.17 Ten aanzien van de vraag of Nijestee voornoemde gegevens gerechtigd is te verwerken (waaronder het verstrekken van de gegevens aan derden) op de manier zoals zij gebruikelijk doet, oordeelt de kantonrechter als volgt. Ter comparitie heeft Nijestee toegelicht hoe de verwerking van voornoemde gegevens plaatsvindt. Zij heeft uiteengezet dat bij de gegevens die [A] op Woningnet heeft geplaatst, door haar een aantekening wordt gemaakt van “2 jaar” of “5 jaar”. Daarmee is voor de selectiecommissie Groninger woningcorporaties en de betrokken woningcorporaties kenbaar dat er opzegging van de huurovereenkomst heeft plaatsgevonden wegens hennepteelt door de huurder (“2 jaar”) of dat ontbinding door de rechter is uitgesproken wegens hennepteelt (“5 jaar”).

2.4.18 De kantonrechter overweegt dat deze verwerking buiten de reikwijdte valt van de melding – met meldingsnummer [nummer] – die Nijestee via de Groninger Woningcorporaties conform artikel 27 Wbp heeft gedaan bij het College Bescherming Persoonsgegevens (“CBP”) voor de verwerking van persoonsgegevens in Woningnet. Zowel het doel van de onderhavige gegevensverwerking – het tegengaan van hennepteelt in sociale huurwoningen – als het soort persoonsgegeven, zijn niet in de melding opgenomen. Ook is op dit doel en dit type gegevensverwerking de vrijstelling ex artikel 14 van het Vrijstellingsbesluit Wbp niet van toepassing.

2.4.19 De onderhavige gegevensverwerking is dan ook verboden, behoudens het bepaalde in artikel 22 Wbp. Artikel 22 lid 4 Wbp betreft de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens ten behoeve van derden. Hieronder valt ook de verwerking van voornoemde gegevens in Woningnet. Volgens artikel 22 lid 4 sub c is het verbod op verwerking van deze gegevens niet van toepassing wanneer passende en specifieke waarborgen zijn getroffen en de procedure is gevolgd als bedoeld in artikel 31 Wbp. Gesteld noch gebleken is dat voor deze gegevensverwerking de procedure van artikel 31 Wbp is gevolgd. Zolang deze procedure niet is gevolgd, is de onderhavige gegevensverwerking in strijd met de Wbp, nog afgezien van de vraag of passende en specifieke waarborgen in de zin van artikel 22 Wbp zijn getroffen. Het gevorderde verbod op de verwerking van persoonsgegevens van [A] zal ten aanzien van de onder 2.4.17 beschreven verwerking van gegevens dan ook worden toegewezen. Ook de gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, zij het als in het dictum omschreven.

Deze uitspraak zet voorlopig een streep door de gegevensdeling tussen Groninger verhuurders. Het is afwachten of de verhuurders besluiten de door de WBP voorgeschreven procedure met succes zullen doorlopen.

Zie LJN: BZ7896

Update: De Rechtbank heeft in februari 2014 een soortgelijke uitspraak gedaan: ECLI:NL:RBNNE:2014:691