Gemeente Den Haag pakt slecht functionerende VVE’s aan met art. 5:127a BW

De gemeente Den Haag start met een pilot om slecht functionerende VVE’s aan te pakken met behulp van de bevoegdheid van art. 5:127a BW (het machtigingsmodel). De gemeente stapt naar de rechter om de VVE te activeren en onderhoud aan het gebouw af te dwingen.De gemeente heeft het volgende bekend gemaakt:

Den Haag start een proef om bij slapende of slecht functionerende VvE’s in te grijpen. Zo kan de gemeente een VvE dwingen te werken aan en sparen voor het onderhoud van zijn pand. Dit is vooral effectief bij verenigingen waarvan een gedeelte van de eigenaren welwillend zijn maar een ander gedeelte een goed functionerende vereniging belemmert. De proef is voor een jaar en vindt plaats in de Vruchtenbuurt en Schilderswijk.

Wethouder Marnix Norder ( Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting) : “we hebben nu eindelijk een instrument in handen om het onderhoud van particuliere woningen af te dwingen. Dit onderhoud is ontzettend belangrijk. Je ziet in sommige straten dat huizen staan te verkrotten, terwijl de ene helft van de eigenaren graag met onderhoud aan de slag wil, en een ander dit juist tegenhoudt. Naast het opleggen van bestuurlijke boetes, hebben we nu een extra middel om er voor te zorgen dat huizen goed onderhouden worden. Dit is niet alleen noodzakelijk maar ook beter voor de waarde van je huis”.

Nieuwe wetgeving heeft het mogelijk gemaakt om bij slecht functionerende Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in te grijpen. Om huiseigenaren te stimuleren hun huizen goed te onderhouden kan de gemeente nu elke VvE in Den Haag bijeenroepen. Daar kan ze voorstellen doen om deze VvE’s te activeren en om het onderhoud te organiseren. Via een rechterlijke machtiging kan elke VvE verplicht worden om een vergadering te beleggen. Ook kan de gemeente   in bepaalde delen van de stad huiseigenaren verplichten   een meerjarenonderhoudsplan op te stellen en het hiervoor benodigde geld te reserveren in een zogenaamd onderhoudsfonds.

Om te bekijken of de wettelijke instrumenten het gewenste resultaat opleveren start de gemeente Den Haag met een proefperiode van een jaar. Het aanvragen van een volmacht om de VvE bijeen te roepen kan voor de hele stad ingezet worden. Het verplichten tot   het opstellen van een plan en het sparen voor onderhoud is alleen mogelijk in door het college aangewezen gebieden. Voorlopig zijn dit de wijken Vruchtenbuurt en Schilderswijk.

De keuze voor deze twee wijken is gevallen omdat deze in onderhoud  a chterblijven bij de rest van de stad. De Vruchtenbuurt heeft voor 92% particulier eigendom. De staat van de woningen in deze wijk is heel verschillend, ongeveer de helft is goed onderhouden en de helft niet. Onlangs is hier de onderhoudscampagne ‘Hou van je huis’ gestart. Binnen deze campagne worden eigenaren bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid en stimuleert de gemeente gezamenlijke onderhoudsinitiatieven. Het machtigingsmodel kan hier helpen waar het VvE’s niet lukt om een onderhoudstraject zelf op te starten.

In de Schilderswijk is het onderhoudsproject ‘het Meesterwerk’ opgestart in de driehoek Hoefkade- Vaillantlaan- Parallelweg. Het is de bedoeling de nu veelal ‘slapende’ VvE’s in dat gebied   te activeren.

Na een jaar worden de resultaten van de proef geëvalueerd. Eventuele verbeterpunten worden in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en het ministerie van BZK verder uitgewerkt. De gemeentelijke VvE-balie gaat de VvE’s benaderen en zal de vergaderingen organiseren. De Haagse Pand Brigade zal de handhaving op zich nemen.

Zie hier.

Ik schreef eerder over deze bevoegdheid in ‘De woningwet en de nieuwe sloppen. Bestrijding woonoverlast anno 2012’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2012, nr. 138, pp. 769-776 en ben betrokken bij de evaluatie van deze pilot.