Gerechtshof: veroorzaker woonoverlast moet huurwoning ontruimen

Een huurder in Rotterdam veroorzaakt veel woonoverlast. De kantonrechter besluit de huurovereenkomst te ontbinden en de man te verplichten om de woning te ontruimen. De huurder gaat in hoger beroep. Dat blijkt tevergeefs:

10.2 Gelet op de concreetheid en gedetailleerdheid van de verklaring van [getuige sub 1] en de bevestiging die op tal van punten aanwezig is, is Woonbron geslaagd is het leveren van het bewijs van de ernstige overlast.

10.3 Hetgeen [appellant sub 1] en [appellante sub 2] in contra-enquête hebben verklaard is onvoldoende om daaraan af te doen. [appellant sub 1] en [appellante sub 2] hebben weliswaar verklaard dat van overlast geen sprake is, maar de verklaringen zijn niet met elkaar en de overige stukken en verklaringen in overeenstemming, zodat aan die verklaringen reeds om die reden geen doorslaggevende betekenis toekomt. Zo heeft [appellante sub 2] verklaard dat zij geen muziek maken, terwijl [appellant sub 1] heeft verklaard dat hij bezoek krijgt van mensen die er van houden om met hem (met de akoestische gitaar) muziek te maken. Voorts hebben [appellant sub 1] en [appellante sub 2] verklaard dat [appellant sub 1] niet onder invloed van alcohol verkeert (omdat hij vanwege medicijngebruik niet veel mag drinken). Daarentegen heeft getuige [getuige sub 3] verklaard dat zijn collega’s hebben geconstateerd dat [appellant sub 1] op 6 juli (naar het hof begrijpt: 2010) onder invloed bleek en niet in staat was veel zinnigs te zeggen en in een rapport van de politie (op of omstreeks 27 januari 2010 toegezonden aan Woonbron) is opgenomen dat op 31 oktober 2009 politiemensen [appellant sub 1] buiten op straat dronken aantroffen. Ten aanzien van de bedreigende e-mail heeft [appellant sub 1] verklaard dat deze niet verzonden kan zijn door [getuige sub 2], omdat hij maar beperkt kan lezen en schrijven. Echter, een afdoende verklaring van de verzending vanaf de computer van [de huurder] ontbreekt, terwijl [getuige sub 2] zelf heeft verklaard de e-mail te hebben geschreven en te hebben verzonden vanaf de computer van [de huurder]. Onder deze omstandigheden is de verzending van de bedreigende e-mail vanaf de computer van [de huurder] van belang voor de vaststelling dat er sprake is van ernstige overlast door [de huurder]

De huurder moet de woning uit vanwege de woonoverlast.

Zie LJN: BU5066.