Ontruiming huurwoning wegens overlast door zoons Terwijde

De kinderen van een huurder veroorzaken veel overlast:

“Op 19 februari 2011 heeft de wijkagent Terwijde, dhr. R. Arifoglu, een verklaring opgemaakt ten aanzien van (de kinderen van) [gedaagde]. Hieruit blijkt dat met name [zoon B] betrokken is geweest bij diverse incidenten zoals diefstal, het binnendringen van een schoolgebouw, vandalisme en overlast.”

De verhuurder vordert ontruiming van de woning. De kantonrechter overweegt:

“Op grond van de wet en de (algemene huurvoorwaarden bij de) huurovereenkomst dient [gedaagde] zich als goed huurder te gedragen en dient hij ervoor zorg te dragen dat aan omwonenden door hem, huisgenoten van hem, of derden die zich vanwege hem in het gehuurde bevinden, geen overlast of hinder wordt veroorzaakt.
Voldoende is komen vast te staan dat de zonen van [gedaagde] overlast veroorzaken in de buurt. Dit is door [gedaagde] niet, althans onvoldoende gemotiveerd weersproken.
Gelet op onder meer de verschillende brieven die Mitros heeft gestuurd was [gedaagde] hiervan reeds geruime tijd op de hoogte. Het lag derhalve op de weg van [gedaagde] op te treden tegen de door zijn kinderen veroorzaakte overlast. [gedaagde] heeft echter geen, althans onvoldoende maatregelen getroffen om deze overlast te voorkomen.
Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming hebben aangegeven dat [gedaagde] tekortschiet in zijn verantwoordelijkheden als vader. Wat betreft de opvoedingssituatie wordt gesteld dat sprake is van een gestoorde gezagsverhouding, dat [gedaagde] weinig thuis is en [zoon B] op straat leeft. [gedaagde] is verantwoordelijk voor zijn kinderen en het overlastgevende gedrag van hen kan hem worden aangerekend.

4.6.  [gedaagde] heeft gesteld dat hij de opvoeding van zijn kinderen niet aankan en dat hij daarvoor reeds hulp had gezocht, maar dat hij die hulp niet heeft gekregen. Dit verweer treft geen doel. [gedaagde] heeft onvoldoende onderbouwd op welke wijze hij hulp heeft gezocht en bovendien is niet weersproken dat Mitros wel verschillende pogingen heeft gedaan de situatie te verbeteren, doch dat dit niet heeft mogen baten. Zo heeft Mitros diverse gesprekken met [gedaagde] gevoerd, afspraken gemaakt en aan [gedaagde] een andere woning aangeboden, welk aanbod [gedaagde] heeft afgeslagen.

4.7.  [gedaagde] heeft niet belet dat zijn zonen overlast plegen in de omgeving of hierbij betrokken zijn. Dat er meerdere personen betrokken zijn bij de onrust in de buurt doet niet ter zake. Voldoende is namelijk aannemelijk gemaakt dat de kinderen van [gedaagde] hierin een belangrijk aandeel hebben.
Het enkele feit dat buurtbewoners zich achter [gedaagde] als persoon scharen leidt niet tot een ander oordeel. De verweten tekortkomingen zien immers op zijn rol als ouder van en toezichthouder op zijn thuiswonende kinderen. In deze rol is [gedaagde] tekortgeschoten. Dit tekortschieten kan niet meer ongedaan gemaakt worden en rechtvaardigt de ontbinding van de huurovereenkomst. Derhalve zal de gevorderde ontruiming worden toegewezen, met dien verstande dat de kantonrechter aanleiding ziet [gedaagde] een maand te gunnen alvorens hij tot ontruiming dient over te gaan.”

Zie LJN: BP8113.

De zaak is uitgebreid in de media besproken en onderwerp van Kamervragen geweest. De broers hadden eerder een gezin en een homopaar uit de buurt weggepest. Zie hier en hier.