Hoarders en rechten: hoe om te gaan met verzamelwoede en vervuiling in woningen

overlastWoningen kunnen soms zwaar vervuild zijn of volgestopt worden met spullen. Deze vervuiling veroorzaakt stankoverlast en trekt ongedierte aan. Bovendien kan er sprake zijn van brandgevaar. In sommige gevallen is de verzameling het gevolg van psychische problemen van de bewoner van de woning. Zo kan het obsessief verzamelen van spullen soms als ‘hoarding disorder‘ worden aangemerkt. Veelal proberen gemeenten en verhuurders de problemen in samen werking met (bemoei)zorg aan te pakken. Soms is echter ook de inzet van zwaardere instrumenten nodig. Eerder schreef ik al over de inzet van deze bestuursrechtelijke en huurrechtelijke instrumenten bij verzamelwoede en vervuiling. Recente jurisprudentie toont aan dat soms ‘met succes’ wordt opgetreden en dat in andere gevallen de rechter de gemeente/verhuurder terugfluit. Lees verder

Buren dienen verzoek tot handhaving in vanwege overlast buren

overlastMensen die overlast ondervinden van hun buren lijken steeds vaker een verzoek tot handhaving in te dienen bij de gemeente. Zij menen dat de overlast gepaard gaat met een overtreding van een wettelijk voorschrift en verzoeken het college van burgemeester en wethouders op te treden. Als het college weigert te handhaven, stappen de klagers naar de rechtbank. Veelal met succes. Lees verder

Hennepkwekerij ontmanteld op grond van art. 1b Woningwet (Bouwbesluit)

Het college van b&w van Tilburg past spoedeisende bestuursdwang toe na de vondst van een hennepkwekerij in een woning. Er is sprake van overtreding van art. 1b Woningwet. De eigenaar (die als verhuurder optreedt) stelt dat hij geen overtreder is omdat hij niets wist van de hennepkwekerij. Dat blijkt tevergeefs. Volgens de Afdeling had hij moet controleren wat in de huurwoning gebeurt. Lees verder

Woningwet ingezet bij ‘achter de voordeur’-optreden vervuilde en brandgevaarlijke woning

De burgemeester van Zoetermeer machtigt Bouw- en woningtoezicht om een woning binnen te treden. Omwonenden klagen over vervuiling, stank, muizen en overlast. De bewoonster stelt tevergeefs dat het binnentreden onrechtmatig is. Het college van b&w past vervolgens bestuursdwang toe wegens overtreding van art. 1b Woningwet. Er is sprake van overlast en brandgevaar. De Afdeling acht deze herstelsanctie ook rechtmatig. Lees verder

VvE verantwoordelijk voor onderhoud overlastveroorzakend balkon

Een eigenaar van een appartement onderhoudt zijn balkon niet. Dit heeft tot gevolg dat de buurman ernstige overlast ondervindt door water en vocht dat van het balkon afkomt. Het college van b&w schrijft de VvE aan wegens overtreding van het Bouwbesluit (art. 1b Woningwet) en art. 13 Woningwet. De VvE wil eigenlijk niet betalen voor de balkons omdat zij betwist verantwoordelijk te zijn voor de balkons. De rechtbank overweegt:

Materieel draait het geschil om de vraag of de balkons tot de verantwoordelijkheid van de VvE behoren of tot de individuele appartementsrechten. Voor eiser is dit met name relevant om twee redenen, zo is ter zitting duidelijk geworden. Ten eerste ondervindt hij zoals al vermeld overlast als gevolg van de gebreken aan het balkon van zijn bovenbuurman. Deze is weigerachtig om mee te werken het herstel van dat balkon c.q. mee te betalen aan het uitvoeren van de voorzieningenlijst door de VvE. Dat is de reden dat eigenlijk alleen de gebreken aan dat balkon nog niet zijn hersteld. Indien de last met betrekking tot de balkons aan de eigenaren is gericht kan deze ten laste van de bovenbuurman worden geëffectueerd. Indien de balkons voor rekening van de VvE moeten worden hersteld zit deze vereniging en dus ook eiser met de nadelige gevolgen van een mede-eigenaar die niet meewerkt en niet meebetaalt. Ten tweede heeft eiser zelf geen balkon, zodat hij nu moet meebetalen aan het herstel van elementen van het gebouw waarbij hij zelf geen belang heeft.

Eiser heeft hierover aangevoerd dat ten onrechte de leden van de VvE zijn aangeschreven om de bedoelde maatregelen te treffen. Volgens eiser blijkt uit de splitsingsakte dat de balkons tot de flats behoren. De kosten van het onderhoud van het balkon komen daarom voor rekening van de betreffende appartementseigenaar. De werkzaamheden genoemd onder 1 tot en met 5 komen dus wel voor rekening van de appartementseigenaren met een balkon en dus niet voor rekening van de VvE, aldus eiser. Subsidiair heeft eiser aangevoerd dat de punten 3 tot en met 5 niet onder de constructieve delen van de balkons vallen.

De rechtbank oordeelt als volgt, onder verwijzing naar haar uitspraak van 2 februari 2009, AWB 08/2779, waarin hetzelfde splitsingsreglement aan de orde was en eveneens de vraag wie verantwoordelijk is voor de balkons, de VvE of de individuele appartementseigenaren.

Het Algemeen Reglement hanteert als onderscheidend criterium tussen de particuliere en gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw welke gebruiksbestemming het betreffende gedeelte heeft. Uit het Algemeen Reglement blijkt niet duidelijk welke gebruiksbestemming aan de balkonconstructie wordt toegekend, zodat het Algemeen Reglement op dit punt moet worden uitgelegd. De rechtbank overweegt daartoe dat het balkon een onderdeel is van de gehele gevel, dat het een draagconstructie betreft en dat gebreken in het balkon doortrekken in de gevel van het gebouw, zoals ter zitting is komen vast te staan. Daarmee is de balkonconstructie onderdeel van de constructie van het gehele gebouw. De balkonconstructie behoort daardoor tot de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw.

Nu op grond van artikel 8, derde lid, van het Algemeen Reglement eigenaren en gebruikers verplicht zijn aan de vergadering van eigenaren de beslissing over te laten over het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw, heeft verweerder terecht de VvE aangeschreven.

De VvE is dus verantwoordelijk voor de balkons.

Zie LJN: BR0759.