Krakers mogen ondanks Kraakwet blijven zitten in kraakpand

Krakers in Groningen worden bedreigd met ontruiming van het kraakpand. Het OM wil overgaan tot ontruiming van het gekraakte pand. De krakers stappen met succes naar de rechter en vorderen een verbod op deze ontruiming. Lees verder

Kamervragen over toepassing Wet Kraken en Leegstand

De CDA-fractie stelt vragen over de Wet Kraken en Leegstand naar aanleiding van berichten over overlast veroorzaakt door krakers.

Vragen van het lid Van Bochove (CDA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Krakers zitten klussers dwars» (ingezonden 3 mei 2011).
Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 31 mei 2011) zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2591.

Vraag 1
Kent u het bericht «Krakers zitten klussers dwars»1?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2 en 3
Deelt u de mening dat door middel van de Wet Kraken en Leegstand de klussers in de Arnhemse wijk Sint Marten beschermd kunnen worden voor de krakers? Kunt u de Kamer informeren over wat de veiligheidsdriehoek van de gemeente Arnhem heeft ondernomen om de overlast aan te pakken, nu sprake lijkt te zijn van huisvredebreuk? Wat heeft de politie bijvoorbeeld gedaan nadat zij reeds elf meldingen heeft ontvangen? Deelt u de mening dat gehandhaafd dient te worden om deze buitenrechtelijke toe-eigening van bezit aan te pakken?

Antwoord 2 en 3
De aanpak van deze concrete situatie is aan de lokale driehoek. Mij is gemeld dat al geruime tijd wordt gewerkt aan een oplossing van de problemen rond de krakers in de wijk Sint Marten. Dit heeft ertoe geleid dat er in drie gevallen een kort geding is of wordt gevoerd (voor panden gekraakt voor de inwerkingtreding van de Wet Kraken en Leegstand op 1 oktober 2010) en dat in vijf andere gevallen (voor panden gekraakt na 1 oktober 2010) is overgegaan tot het aanzeggen van een ontruiming door het Openbaar Ministerie op grond van de Wet Kraken en Leegstand. Verder verwijs ik naar het antwoord op de vragen 4 en 5.

Vraag 4
Bent u bereid het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem aan te spreken op de mogelijkheden die de Wet Kraken en Leegstand biedt om tegen deze krakers op te treden?

Antwoord 4
Ik vertrouw er zonder meer op dat het College van Burgemeester en Wethouders goed bekend is met de mogelijkheden van de Wet Kraken en Leegstand. Het College heeft aangifte gedaan en het Openbaar Ministerie heeft strafrechtelijke ontruiming aangekondigd.

Vraag 5
Is u bekend waarom deze problemen zo lang voorturen en er niet eerder adequaat is opgetreden? Op welke wijze zorgen deze problemen ervoor dat de wijk verloedert in plaats van opleeft?

Antwoord 5
De burgemeester van Arnhem heeft mij hierover het volgende gemeld. Toen de gemeente Arnhem en woningcorporatie Portaal in 2009 begonnen met het project kluswoningen, hebben zij overleg gevoerd met de toenmalige krakers om de panden vrij te krijgen. Daarover zijn begin vorig jaar afspraken met hen gemaakt. Alle toenmalige krakers hebben via Portaal vervangende huisvesting aangeboden gekregen. Een aantal van hen is inderdaad vertrokken. De vrijgekomen woningen zijn daarna ofwel onklaar gemaakt voor bewoning (gestript en dichtgezet met stalen panelen) ofwel ingevuld met anti-kraak, in afwachting van levering aan de nieuwe eigenaren (klussers). Tegen de krakers die zijn blijven zitten wordt civielrechtelijk geprocedeerd, hetgeen tot nu toe twee keer tot ontruiming heeft geleid. Toen de leeg gekomen kraakpanden wederom werden gekraakt heeft de gemeente hiervan aangifte gedaan. De krakers is vervolgens op grond van de Wet Kraken en Leegstand een strafrechtelijke ontruiming aangekondigd.Over de gevolgen voor de wijk heeft de gemeente Arnhem mij gemeld dat enkele omwonenden en toekomstige eigenaren (klussers) veel last van de krakers hebben. Er is sprake van geluidsoverlast en de krakers zetten de door de klussers alvast leeggemaakte tuinen weer vol met caravans, meubels en andere goederen. Verder kunnen de klussers geen voorbereidingen treffen voor de renovatie, zoals het opmeten van de panden. Het opknappen van de woningen vertraagt op deze manier, en daarmee ook het «opleven» van de wijk.

Vraag 6
Zijn er bij u meer voorbeelden in andere steden bekend waar deze problemen zich voordoen?

Antwoord 6
Er zijn mij geen vergelijkbare gevallen gemeld.

Zie hier.

Kamervragen over Wet Kraken en leegstand

Vragen van de leden De Boer (VVD), Van Bochove (CDA) en Slob (ChristenUnie) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de belangenafwijking van een kraakpand (ingezonden 11 maart 2011).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 5 april 2011) zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 17527.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het arrest van het Gerechtshof in Amsterdam, waarin ontruiming van het kraakpand aan de Passeerdersgracht in Amsterdam wordt afgewezen?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2 en 3

Is een gevolg van dat arrest dat er voortaan bij ontruiming van een kraakpand een belangenafweging moet worden gemaakt? Hoe moet de belangenafweging worden gemaakt? Wie wordt geacht die belangenafweging te maken? Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat het huisrecht van de kraker zwaarder kan wegen dan het belang van de eigenaar van het gekraakte pand en het belang van de openbare orde, terwijl het de bedoeling van de wet is om het eigendomsrecht van de eigenaar te beschermen? Wat bent u voornemens te doen om er voor te zorgen dat het eigendomsrecht van de eigenaar beter wordt beschermd dan nu het geval lijkt?

Antwoord 2 en 3

Naar de opvatting van de regering bevat de Wet kraken en leegstand voldoende mogelijkheden om het eigendomsrecht te beschermen en strafrechtelijk te ontruimen. Recent zijn vorderingen tot het verbieden van strafrechtelijke ontruimingen afgewezen door de rechter (ik verwijs naar uitspraken van rechtbank Assen (2 maart 2011, LJN: BP6603) en rechtbank Amsterdam (18 maart 2011, LJN: BP8115). Andere juridische procedures lopen nog. Zo heeft de Staat cassatie ingesteld tegen het arrest van het gerechtshof Den Haag van 8 november 2010. In deze cassatieprocedure is de ruimte voor een belangenafweging aan de orde gesteld. In afwachting van de uitkomsten van deze cassatieprocedure bestaat er voor mij geen aanleiding aanvullende maatregelen te nemen ter bescherming van het eigendomsrecht.

Zie hier.

Raad van State: sluiting kraakwoning 174a Gemeentewet onrechtmatig

De burgemeester van Westland sluit een kraakpand van extreemrechtse krakers op grond van art. 174a Gemeentewet (de Wet Victoria). Rondom het pand zijn ernstige rellen tussen de krakers, linkse activisten en de politie ontstaan.

De rechtbank acht het beroep niet gegrond. Zie LJN: BM9276.

De Afdeling acht het hoger beroep wel gegrond:

“De rechtbank heeft in hetgeen [appellanten] in beroep hebben aangevoerd terecht geen aanleiding gezien voor het oordeel dat de burgemeester redelijkerwijs aan de juistheid van het feitenrelaas heeft moeten twijfelen, nu dit relaas door hen slechts ten dele is betwist en die betwisting bovendien bij gebrek aan enige onderbouwing onvoldoende is om afbreuk aan het relaas te doen. De Afdeling acht evenals de rechtbank aannemelijk dat de massale vechtpartijen tussen de bewoners van de woning, inclusief hun aanhang, en hen vijandig gezinde groepen en tussen de bewoners en de politie, in de nacht van 10 op 11 oktober 2008 een onveilige situatie voor omwonenden en een grote mate van onrust in de buurt hebben veroorzaakt. Uit het feitenrelaas kan echter niet worden opgemaakt wie deze escalatie van de situatie in welke mate heeft veroorzaakt. De omstandigheden dat nadat de situatie eenmaal was geëscaleerd een gewelddadige confrontatie van de bewoners met de politie heeft plaatsgevonden en dat bij de huiszoeking wapens zijn aangetroffen, bieden daarvoor onvoldoende uitsluitsel. Ter zitting bij de Afdeling is namens de burgemeester ook verklaard dat niet duidelijk is wie de escalatie heeft veroorzaakt, omdat de gevechten al in volle gang waren toen de politie ter plaatse kwam. Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat het feit dat de overlast mede aan de bewoners was te wijten onvoldoende grondslag biedt voor de conclusie dat de openbare orde rond de woning uitsluitend of overwegend vanuit de woning of het bijbehorende erf werd verstoord. Hierbij is mede in aanmerking genomen dat uit het feitenrelaas blijkt dat de bewoners in de periode voorafgaand aan deze nacht vijandig zijn bejegend door lokale jeugd dan wel personen met een tegengestelde politieke overtuiging, en dat daarbij provocaties zijn geuit en strafbare feiten jegens de bewoners zijn gepleegd. Dat, zoals evenzeer uit het feitenrelaas volgt, ook de bewoners bij gelegenheid geweld hebben gebruikt en hebben geprovoceerd, is onvoldoende om te oordelen dat de overlast uitsluitend of overwegend vanuit de woning is ontstaan. Gelet hierop acht de Afdeling, anders dan de rechtbank, met de gegevens zoals deze zijn neergelegd in het feitenrelaas niet aannemelijk gemaakt dat door gedragingen in de woning of op het bijbehorende erf de openbare orde rond de woning werd verstoord. Dit document vormt daarom onvoldoende grondslag voor de conclusie dat de burgemeester ingevolge artikel 174a van de Gemeentewet bevoegd was om tot sluiting van de woning over te gaan. Hieruit volgt dat de besluiten op bezwaar van 11 juni 2009 onvoldoende deugdelijk zijn gemotiveerd. De rechtbank heeft dit niet onderkend. Het betoog slaagt.”

Zie LJN: BP4697.