Vereniging van Eigenaren ontzegt overlastveroorzaker gebruik van woning

Een man woont in een appartementencomplex en veroorzaakt veel overlast:

“Die overlast omvat geluidsoverlast door harde muziek, geschreeuw en gevloek vanuit de woning en in het gebouw, vernielingen van de voordeur en een ruit/raam van de woning, huisraad en een auto en onbehoorlijk en bedreigend gedrag jegens medebewoners van het gebouw en voorbijgangers.”

De Algemene Ledenvergadering besluit (na meerdere aanmaningen) op grond van het splitsingstreglement de man het gebruik van de woning te ontzeggen. De overlastveroorzaker stapt vervolgens naar de kantonrechter met het verzoek om het besluit te vernietigen op grond van artikel 5:130 BW. De kantonrechter is echter van oordeel dat de VVE in redelijkheid en billijkheid tot het besluit heeft kunnen komen:

“De kantonrechter deelt niet de stelling van [verzoeker] dat de VVE te snel naar het middel van de ontzegging van het gebruik heeft gegrepen. De VVE (en haar bestuur) hebben, zo blijkt uit de gedingstukken, herhaaldelijk en al dan niet met behulp van de politie, getracht [verzoeker] te bewegen tot verbetering van zijn gedrag en tot nakoming van zijn verplichtingen. De kantonrechter vermag niet inzien hoe een boetebepaling of mediation wel tot resultaat hadden kunnen leiden. De kantonrechter neemt daarbij in aanmerking dat de VVE en [verzoeker] ter zitting van 11 maart 2009 een aantal zeer specifieke afspraken hebben gemaakt – onder meer – over door [verzoeker] het nemen stappen tot verbetering van zijn gedrag, tot herstel van de relatie met zijn medebewoners, tot vervanging van zijn voordeur, en tot herstel van zijn raam en het schilderwerk en tot voldoening van zijn betalingsachterstand, maar dat [verzoeker] zich aan geen enkele afspraak heeft gehouden, dan wel geen enkele afspraak binnen de daartoe gestelde termijn is nagekomen.”

Het verzoek wordt afgewezen.

Zie LJN: BL0339