Alternatieve methoden op hennepteelt aan te pakken: vernietigen van huurovereenkomst of opzegging van erfpacht

hennepteeltIn de meeste gevallen van hennepteelt stappen verhuurders naar de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden wegens slecht huurdersgedrag en de huurder te verplichten om de huurwoning te ontruimen. Er zijn ook alternatieven voor de aanpak van hennepteelt. Zo zegt de verhuurder Woonbron de erfpacht op grond van artikel 5:87 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) op, nadat in een woning een hennepplantage is aangetroffen. De hennepteelt is volgens Woonbron in strijd met de ‘akte vestiging onderefpacht koopgarant’. De rechtbank is het daarmee eens en verplicht de bewoner/ondererfpachter de woning te ontruimen:

Naar het oordeel van de rechtbank is met deze exploitatie sprake van een ernstige mate van tekortschieten in de nakoming van de op [gedaagde] rustende verplichtingen als (onder)erfpachter. Niet alleen is het kweken van hennep uitdrukkelijk verboden in de bepalingen van de akte vestiging ondererfpacht koopgarant, bovendien is het een feit van algemene bekendheid dat hennepkwekerijen een hoge mate van luchtvochtigheid vereisen die schadelijk voor de woning kan zijn en dat zij (stank)overlast veroorzaken. Daarbij is een hennepkwekerij brandgevaarlijk. De rechtbank verwijst naar haar eerdere uitspraken waarin zij eerder heeft bepaald dat het kweken van hennep kwalificeert als een ernstige mate van tekortschieten in de nakoming in de zin van artikel 5:87 lid 2 BW (Rechtbank Rotterdam 28 augustus 2013, NJF 2013/427, ECLI:NL:RBROT:2013:6732, Rechtbank Rotterdam 12 januari 2011, Prg 2011/62, ECLI:NL:RBROT:2011:BP7004, Rechtbank Rotterdam 24 april 2013, NJF 2013/317, ECLI:NL:RBROT:2013:CA3047). Ter zake van de brandgevaarlijkheid verwijst de rechtbank in het onderhavige geval naar de door Woonbron in het geding gebrachte documentatie van Stedin, waarin is vermeld dat de elektrische installatie van deze hennepkwekerij zeer onprofessioneel is aangelegd. Er was sprake van ondeugdelijke beveiliging tegen directe en indirecte aanraking, waardoor er kans was op elektrocutie. Voorts was er te weinig rekening gehouden met warmteontwikkeling door lampen en kachels en onvoldoende beveiliging tegen overstroom en kortsluiting, waardoor een brandgevaarlijke situatie was ontstaan. Daaraan doet niet af dat zich in het onderhavige geval geen brand heeft voorgedaan, noch dat er slechts sprake was van een korte duur van de hennepkwekerij. De hennepkwekerij is immers niet op initiatief van [gedaagde] of haar toenmalige partner, maar door ingrijpen van de politie beëindigd en een langduriger exploitatie alsmede verwezenlijking van voornoemde risico’s is als gevolg daarvan voorkomen.

Zie ECLI:NL:RBROT:2013:10874 (hennepteelt & erfpacht).

hennepteeltIn een andere zaak vernietigt de verhuurder op grond van artikel 6:228 Burgerlijk Wetboek de huurovereenkomst, nadat de politie heeft geconstateerd dat de huurder een andere woning heeft ingericht voor de hennepteelt. De rechtbank acht deze vernietiging rechtmatig omdat aan alle eisen van dwaling is voldaan:

 

Vast staat dat de verhuurder bij het tekenen van de huurovereenkomst met (onder andere) de huurder voor adres 117 van de inrichting van een hennepkwekerij in adres 66 niet op de hoogte was en dat de verhuurder, ware zij daarvan op de hoogte geweest, die laatste huurovereenkomst niet zou hebben gesloten en nagekomen. Haar vaste – door de huurder niet ter discussie gestelde – beleid is immers om geen andere woning uit haar bestand te verhuren aan een huurder in wiens huurwoning eerder een hennepkwekerij is ontdekt.

(…)

De verhuurder meende dus in de persoon van de huurder te maken te hebben met iemand die sinds 2004 probleemloos van haar had gehuurd, maar bleek te maken te hebben met iemand die kort tevoren een woning van haar had ingericht als professionele hennepkwekerij. Bij een juiste voorstelling van zaken omtrent het gedrag van de huurder in de vorige woning die hij van haar huurde (66), zou de verhuurder de huurovereenkomst voor de nieuwe woning (117) niet hebben gesloten. Deze onjuiste voorstelling van de verhuurder is (mede) veroorzaakt door een onjuist gebleken inlichting van de huurder, namelijk dat hij in 66 een goed huurder was geweest, althans door een schending door de huurder van zijn verplichting om van zijn gedrag in de vorige woning aan de verhuurder mededeling te doen alvorens de nieuwe woning van haar te huren. Aan de voorwaarden voor een geslaagd beroep op dwaling is hiermee voldaan, en de verhuurder heeft de overeenkomst reeds buiten rechte op die grond vernietigd. Dit betekent dat de primaire vordering (verklaring voor recht) op de primaire grondslag wordt toegewezen. Toewijsbaar is ook de nevenvordering tot ontruiming. Mede gelet op het belang van de verhuurder bij handhaving van haar beleid kan het financiële belang van de huurder (hij heeft kosten gemaakt voor inrichting van 117) niet tot een ander oordeel leiden.

(..)
De gevolgen van de vernietiging van de huurovereenkomst en de veroordeling tot ontruiming treffen ook de huurster, ook al heeft zij de dwaling van de verhuurder niet veroorzaakt en is zij in de nakoming van haar verplichtingen onder de oude huurovereenkomst (voor 14) niet tekortgeschoten. Vernietigd is immers de (gehele) overeenkomst, die wat dat betreft niet valt te splitsen in een deel dat betrekking heeft op de huurder een deel dat betrekking heeft op de huurster. Voor de vernietiging is voorwaarde dat deze tot stand is gekomen onder invloed van dwaling, en aan die voorwaarde is gelijk hiervoor overwogen voldaan. Niet van belang is vervolgens wie van de beide personen waaruit de wederpartij bestaat de inlichting (of het achterwege laten daarvan) die de dwaling heeft veroorzaakt, heeft gegeven.

Zie ECLI:NL:RBLIM:2014:123 (dwaling & hennepteelt).

1 thought on “Alternatieve methoden op hennepteelt aan te pakken: vernietigen van huurovereenkomst of opzegging van erfpacht

 1. Huurders altijd in nadeel. Koopwoning wordt veel moeilijker, veelal niet afgepakt, ook niet nadat in die zelfde woning hennepplantage is ontdekt. Boete, soms max paar maanden cel, vaak voorwaardelijk, is voor huiseigenaren veelal maximale straf. Héél anders dan datje uit woning qordr gezet, dakloos wordt gemaakt! Die laatsten zijn soms met gevangenis juist blij, omdtze dan tenminstewel en nog dak boven het hoofd hebben!

  In de winter is iets van woning geen luxe, maar pure noodzaak, immers.

  Goede kweker zorgt dat woning er niet luchtvochtiger op wordt dan bij normaler gebruik, en houdt brandgevaarlijkheid ook op normaal peil. Vooral als kwkeker er zelf woont, alleen al uit belang van eigen veiligheid!

  Geuroverlast, d is gemakkelijk te voorkomen en omdat die bekend staat als eerste oorzaak van gepakt worden heeft voorkomen dáárvan top-prioriteit. Altijd.

  Flink filter, ventilatie aangedreven, en ook luchtvochtigheid wordt geen probleem…
  Gaat bovendien sterk negatief op oogst-hoeveelheid en –kwaliteit verminderende plagen tegen! Vooral schimmels en insecten. 1 ventilator is zijn gewicht in gif waard…

  Ingrepen in de elektrische installatie cq de elektrische systemen van de woning zijn nooit geoorloofd als deze de verbruiksmetingen beïnvloeden, zoals aftap voor de meter. Altijd, bij welke ingreep/wijziging dan ook, professioneel en goed (laten!) doen…

  Ontbinden huurovereenkomst: Discriminatie van huurders tov koopwoningen! Zo worden de rijken rijker, en de armen cq minder bedeelden arm gehouden!
  De hoeveelheid huiseigenaren met hennepkwekerijtje, zeg 100 planten; ik wil ze de kost niet geven! En begrip, met vele hypotheken “onder water”; 100 planten brengen, per jaar, zo 50 mille op! Goede verdiensten voor 5 mille investering en paar uur per week, gemiddeld, werk eraan…

  Huis uitzetten van wel huurders, niet eigenaren van huis:
  Zoveelste voorbeeld van klasse-justitie, na bv. Verkeersboetes onafhankelijk vn inkomen; te hard rijden is voor de rijkeren! Net als zga straffeloos hennep telen. Boetes zijn voor minima onbetaalbaar geworden en voor mensen met inkomen van € 70.000,- en meer lachertje, béétje belasting. NIET: extra belasting, maar vaak ook nog eens zowat enige belasting…

  Dus: 100 plantjes, als paar keer lukt dan heb je als ook huurder altijd wel (zwart) geld voor bv chaletje op camping… In 1 jaar zga verdiend!

  Vooral VVD blijven stemmen, mensen!

  Dan bv. en oa D66: gedogen van ook teelt. Alleen al om wille van volksgezondheid. Immers, al preventief gif gebruiken, dat in planten terecht komt, is, als het om de euro’s te doen is, eerder regel dan uitzondering! Dat gif wordt vervolgens door rokers van wiet ed binnen gekregen, vaak tot diep in de longen!

  Gedogen brengt mogelijkheid tot reguleren, gif te verkomen, alsmede brandgevaarlijke toestanden, overlast en ophoping van zwart geld. In ruil krijgen we gezondere wiet, die van normale sterkte is (verkeersveiligheid!) en minstens paar honderd miljoen (tot paar miljard) extra belastingen binnen! Alleen voordelen, geen nadelen! Of het moet gehurk vanuit bv Frankrijk zijn, of andere landen met wel een groot drugsprobleem maar dusdanig totaal falend beleid, laat staan regelgeving, dat dat probleem ontkennen, zoals dat aids ontkend werd door Moskou, de enige van twee opties is. De andere optie is om Nederland de schuld van alles te geven. En in NL dan weer de mensen met Marokkaanse achtergrond…

  Bij deze oproep aan Eerste Kamer: laat in God’s Naam hét gezonde verstand prevaleren boven regels en verdragen die op verkeerde en verouderde inzichten zijn gebaseerd! Steunt het D66 voorstel om ook de teelt van hennep, onder voorwaarden(!), te gedogen!

  Zo gaat NL ook qua de toekomstige exportmarkt, naar bv VS, waar legalisatie evoluerende is, niet missen! We kunnen er, legaal, miljarden aan gaan vérdienen, als we onze kaarten goed spelen, het juiste, zijn verantwoordelijkheden nemende, ondernemerschap minimaal mogelijk, te beginnen met legaler— maken!

  Steunt het (onder voorwaarden) gedogen van ook de teelt van hennep!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *