Nieuwe Engelse plannen voor preventief fouilleren als anti-terrorismemaatregel

Het Engelse Home Office heeft plannen voor preventief fouilleren in de strijd tegen terrorisme gepresenteerd. Het gaat om ‘counter-terrorism stop and search powers currently being considered by Parliament in the Protection of Freedoms Bill’.

Deze plannen volgen als reactie op de uitspraak  Gillan and Quintonvan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Lees verder

Gemeente dwingen tot aanpak overlast naar Engels voorbeeld?

De Engelse minister van Binnenlandse Zaken (Home Office) heeft aangekondigd een pilot te starten waarin gemeentebesturen en politie gedwongen zijn om overlast (anti-social behaviour) aan te pakken, indien de in eerdere plannen voorgestelde community trigger overgaat. Dit betekent dat er handhavend moet worden opgetreden indien vijf verschillende mensen klagen over overlast.

Nederlandse burgers proberen overheden ook soms te dwingen tot het aanpakken van overlast. Zij beroepen zich dan (tot nu toe zonder succes) op het recht op respect voor het priveleven uit art. 8 EVRM. Een effectievere manier zou zijn overheden te wijzen op de beginselplicht tot handhaving [pdf].

Het Engelse idee om slachtoffers van overlast een soort ‘recht op aanpak van overlast’ te geven, verdient nadere overdenking. Er zitten goede en slechte kanten aan. Buren kunnen elkaar pesten door voortdurend over elkaar te klagen. Het gemeentebestuur en de politie zou dan steeds (onderzoekend)  maar weer moeten optreden bij slepende burenruzies. Vijf klachten lijkt niet veel.

Een passage uit de speech:

Local crime includes, of course, anti-social behaviour.

But we know in the past the authorities have not always heard cries for help from vulnerable victims.

So we have been working with eight police forces and their local partners to test new ways of handling calls from the public about anti-social behaviour. The aim was to quickly identify the vulnerable and those who reported incidents repeatedly, and to prioritise their cases.

The eight forces have reported encouraging initial results from the trials – including better working relationships with other agencies, an improved service to the victim and the start of a shift in culture, with call handlers responding to the needs of the victim, rather than just ticking boxes.

Most importantly, forces have been able to identify high-risk individuals – often people experiencing the most horrendous abuse – who might otherwise have slipped through the net. And they have taken action to make that abuse stop.

So we will now work with police forces nationwide to share the lessons of the trials so that every community can benefit.

It’s too easy to overlook the harm that persistent anti-social behaviour causes. Many police forces, councils and housing providers are working hard, but I still hear horror stories of victims reporting the same problem over and over again, and getting no response.

Just last week I met a woman who had been telling the police about anti-social behaviour in her area for over two years – and it’s still going on.

These long-running problems – and the sense of helplessness that goes with them – can destroy a victim’s quality of life and shatter a community’s trust in the police.

That’s why we proposed a ‘community trigger’ as part of our reforms to anti-social behaviour laws. The trigger will give victims and communities the right to demand that agencies who had ignored a problem must take action.

So we are now working with a number of local authorities to test the community trigger on the ground and pilots will begin by the summer.

Zie hier.

Michel Vols.

Dit bericht verscheen ook op www.openbareorde.nl

Aanpak van hooligans centraal in Kamervragen PvdA

Vragen van de leden van Dekken en Marcouch (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het geweld dat gebruikt werd bij de gewelddadige demonstratie van Feyenoord-supporters, de afschuwelijke spreekkoren bij PSV – Ajax, agressieve supporters van Veendam die de spelersbus van Emmen binnenstormen en het geweld in en om het veld bij amateurvoetbalwedstrijd van KVVA – VOP C-junioren (ingezonden 21 september 2011).

Antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 3 november 2011). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 295.

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van de berichten over gewelddadige demonstratie van Feyenoord supporters, de afschuwelijke spreekkoren bij PSV – Ajax, agressieve supporters van Veendam die de spelersbus van Emmen binnenstormen en het geweld in en om het veld bij amateurvoetbalwedstrijd van KVVA – VOP C-junioren?1
Antwoord 1

Ja.
Vraag 2

Hoe beoordeelt u deze berichten? Deelt u de mening dat fysiek en verbaal geweld niet om en in het veld thuishoort, en dat voetbal veiliger moet en veiliger kan?
Antwoord 2

Ik heb met afschuw kennis genomen van deze berichten. Fysiek en verbaal geweld horen niet thuis op het sportveld. Ik ben ervan overtuigd dat voetbal veiliger moet en veiliger kan. Daartoe dienen ook het Kader voor beleid Voetbal en Veiligheid, dat ik op 23 mei jongstleden heb gepresenteerd, en het actieplan Naar een veiliger sportklimaat, dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 22 april jongstleden aan uw Kamer heeft gezonden.
Vraag 3

Hoe verhouden het geweld dat gebruikt werd bij de demonstratie van Feyenoord-supporters, de nare spreekkoren bij PSV – Ajax en het binnenstormen van de spelersbus van Emmen door de supporters van Veendam zich tot uw voornemen tot stevige uitvoering van het plan «voetbal en veiligheid»? Bent u van mening dat dit jammerlijk faalt? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?
Antwoord 3

Dat deze incidenten hebben plaatsgevonden betreur ik. Zij tonen niet het falen van het kader aan, maar onderstrepen juist het belang ervan. Het kader is erop gericht incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. Daar waar zich toch incidenten voordoen, moet krachtig en direct worden ingegrepen. Die uitgangspunten staan voor mij en de ketenpartners nog steeds recht overeind. Alle partijen moeten nu doorpakken en de uitgangspunten van het kader op landelijk en lokaal niveau vertalen in concreet handelen.
Vraag 4

Bent u bereid op de kortst mogelijke termijn in overleg te treden met het Supportersplatform Betaald Voetbal (SVB) en met de KNVB, om te onderzoeken welke extra maatregelen nodig zijn om dergelijke praktijken een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kunt u de Kamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van dit overleg?
Antwoord 4

Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie is reeds gesproken met het SBV. Binnenkort vindt er opnieuw overleg plaats, waarbij ook de KNVB betrokken is. Indien de uitkomsten van deze gesprekken daartoe aanleiding geven zal ik uw Kamer daarover informeren.
Vraag 5

Bent u bereid in overleg te treden met burgemeesters, het Supportersplatform Betaald Voetbal (SVB) en de KNVB over het invoeren van een voetbalwet naar Engels model? Deelt u de mening dat ook in Nederland supporters desnoods definitief geweerd moeten kunnen worden als zij zich ernstig misdragen? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten? Zo ja, op welke termijn kan de Kamer uw reactie tegemoet zien?
Antwoord 5

Na de zomer van 2012 wordt de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast geëvalueerd. Zoals toegezegd bij de aanvaarding van de daartoe strekkende motie Dölle c.s. (Kamerstukken I, vergaderjaar 2009–2010, 31 467, I) worden de ervaringen met de Engelse voetbalwet meegenomen bij de evaluatie. Ik wil deze evaluatie afwachten.
Vraag 6

Hebt u kennisgenomen van het bericht «Voetbalwedstrijd verandert in veldslag», over de toeschouwers die elkaar massaal te lijf gingen, onder toeziend oog van jonge voetballers, nadat een grensrechter een speler te lijf was gegaan met zijn vlaggenstok? Zo ja, hoe beoordeelt u dit bericht?
Antwoord 6

Ja. Dit incident keur ik ten zeerste af. Met de maatregelen uit het actieplan «Naar een Veiliger Sportklimaat» en de «Effectieve Aanpak van Excessen» treedt de KNVB hard op tegen fysiek of verbaal geweld.
Vraag 7

Is hier sprake van een incident of heeft het geweld rondom amateurwedstrijden inmiddels een structureel karakter? Heeft u inzicht in het aantal incidenten dat zich jaarlijks bij jeugdwedstrijden voordoet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u een overzicht geven van de incidenten die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan, waarbij de politie betrokken was?
Antwoord 7

Incidenten rond jeugdwedstrijden of incidenten waarbij politie betrokken is geweest worden niet afzonderlijk geregistreerd. De KNVB heeft de afgelopen seizoenen alleen geregistreerd hoe vaak scheidsrechters en spelers zodanig zijn gemolesteerd dat als straf een uitsluiting van tien wedstrijden of meer volgde. Dit betrof in het vorige seizoen 181 molestaties. Met ingang van het lopende voetbalseizoen registreert de KNVB «excessen». Hieronder vallen meerdere overtredingen. Individuele en collectieve overtredingen van spelers onderling (buitensporig fysiek en verbaal geweld) worden aangemerkt als exces, alsmede overtredingen richting de arbitrage waar in het verleden een uitsluiting van minder dat 10 wedstrijden op stond. Aan de hand van dit nieuwe criterium zijn alle overtredingen uit het seizoen 2010/2011 opnieuw beoordeeld. De uitkomst was dat 1094 overtredingen waarschijnlijk als exces bestempeld zouden zijn.
Vraag 8

Bent u van mening dat het beleid dat gericht is op veilig en sportief jeugdvoetbal volstaat? Zo ja, waar baseert u dit op? Zo nee, welke rol ziet u voor zichzelf?
Antwoord 8

Met het nieuwe actieplan «Naar een veiliger Sportklimaat» wordt de komende vijf en een half jaar de georganiseerde sport ondersteund om maatregelen te nemen die gericht zijn op spel- en gedragsregels, tuchtrecht, veiligheidsbeleid, excessen en op de ondersteuning van vrijwilligers hierin. Het actieplan bevat ook vele preventieve maatregelen die zijn gericht op de jeugdspelers zelf, hun ouders, scheidsrechters en bestuurders van de verenigingen. Ik ben dan ook van mening dat met het nieuwe actieplan «Naar een veiliger Sportklimaat» een goede stap wordt gezet om veilig en sportief jeugdvoetbal te garanderen.

Zie hier.

Engelse buurtrechter effectief bij aanpak anti-social behaviour?

In 2010 schreef ik met Jan Brouwer een artikel over de voor- en nadelen van een buurtrechter. Uit de inleiding:

Nederland wordt steeds asocialer met als gevolg dat het politieke en juridische discours steeds vaker in het teken staat van het bestrijden van overlast. Van politiek links tot extreem rechts is men het er over eens dat het zich steeds nadrukkelijker aandienende overlastprobleem moet worden aangepakt. Grote woorden en grove middelen worden daarbij soms niet geschuwd. Het Tweede Kamerlid Wilders wil ‘Marokkaanse straatterroristen in knieën schieten’ en pleit voor de inzet van het leger.
Voor het merendeel doen onze parlementariërs echter verstandige voorstellen om de problemen het hoofd te bieden. Kuiken stelt voor om meer dwangsommen, bestuurlijke boetes en psychiatrische hulp in te zetten bij overlastbestrijding. Heerts kondigde na opstootjes in de Goudse wijk Oosterwei aan met een wetsvoorstel tot de invoering van de buurtrechter te komen.
Burgemeesters hebben evenzeer ideeën. Cohen pleit voor de invoering van buurtrechtbanken in Amsterdam Zuidoost. Deze speciale rechtbanken zouden door snel te straffen een afschrikwekkend effect hebben op criminele buurtbewoners.
Rechters spelen in andere Europese landen al veel langer een rol bij de aanpak van overlastgevend gedrag. Tony Blair bijvoorbeeld ruimde twaalf jaar geleden een prominente plaats in voor lokale rechters in Engeland en Wales in zijn aanval op anti-social behaviour

Klik hier voor dat artikel.

In Engeland is nu een nieuw onderzoek verricht naar de werking van buurtrechters bij de aanpak van anti-social behaviour. Jan Donoghue schrijft op Crime Talk

Anti-social behaviour is a serious and pernicious social problem in a significant number of areas and communities across Britain; its effects must not be understated or minimised. Consequently, efforts to enhance levels of engagement between affected communities and the courts should be welcomed. However, strategies to improve liaison between the judiciary and communities are certainly not unproblematic for a variety of reasons which I will discuss below. Drawing upon my own recent research (Donoghue 2010; also 2008 and 2007), I will identify the challenges and opportunities ahead for improved engagement between magistrates’ courts and our communities.

Zie verder hier op Crime Talk.

Engelse verhuurder zet relschoppers Londen uit huurwoning

De gemeenteraden van Engelse gemeenten zijn ook vaak verhuurders van woningen. Een gemeenteraad heeft nu het plan om personen die betrokken zijn bij de rellen in Londen in augustus 2011 uit hun huurwoning te zetten. Dit gaat nog een stapje verder dan wat in Nederland gebeurde met de vader van de jongeren die buurtbewoners wegpesten.

Inside Housing meldt over de ontruiming van de woning van de relschoppers:

A council which is planning to evict a tenant whose son is accused of rioting has rejected a motion which called for the process to be stopped.

Conservative-run Wandsworth Council held a special meeting at the town hall last night to debate the proposed eviction of Caite de la Calva and her family.

Ms de la Calva’s son, 18-year-old Daniel Sartain-Clarke, is accused of violent disorder and burglary during the English riots in August.

Since the charge, the council has told the family that it would seek to possess the home if Mr Sartain-Clarke is convicted.

Labour councillors called for a special meeting last night and put forward a motion that stated eviction should be ‘kept as a policy for housing management purposes only and not as an adjunct to penal or national political issues’.

Tony Belton, Labour councillor for Latchmere, put forward a petition of 2,000-plus signatures supporting the family’s right to stay in their home.

Mr Belton said: ‘This is a woman who is supported by her neighbours and who is very much part of the community where she lives.’

The councillor added that he did not believe eviction policies should ‘harm the innocents’, while James Daley, Labour councillor for Tooting, warned that for the council to issue a possession notice on a person before they had gone to trial could be contempt of court.

When the motion was put to the vote it was defeated by 37 to 12 with votes staying along party lines.

Ravi Govindia, Wandsworth Council leader, said: ‘Our housing policy says “don’t mess around with Wandsworth”.’

Zie hier.

Zie ook hier.