Wetsvoorstel harde aanpak huisjesmelkers en verhuurverbod aangekondigd

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft concrete plannen en een wetsvoorstel aangekondigd voor een harde aanpak van huisjesmelkers. In het kader van mijn werk bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid ben ik betrokken bij deze vernieuwde aanpak van malafide pandeigenaren. De inzet van de Woningwet en een eventueel verhuurverbod zal een grote rol spelen binnen de nieuwe aanpak.

De minister schrijft de Tweede Kamer het volgende:

In samenwerking met de gemeente Rotterdam is vervolgens bezien hoe de uitkomst van het onderzoek zich praktisch laat vertalen. Op dit moment wordt gedacht aan een aanpak waarbij steeds zwaardere middelen tegen malafide huiseigenaren ingezet kunnen worden, de zogenoemde escalatieladder:
-De malafide eigenaar krijgt eerst een boete.
-Indien dit niet helpt, dan wordt het beheer van een pand overgenomen. De beheervergoeding die de malafide eigenaar moet betalen aan de partij die het beheer overneemt wordt zodanig vastgesteld dat de kosten, waaronder eventueel herstel van het pand, hieruit kunnen worden gedekt.
-Als andere panden ook slecht worden beheerd, volgt een op de eigenaar gerichte aanpak (waarbij uiteindelijk bij alle panden in de wijk van deze eigenaar het beheer kan worden overgenomen).
-De op de eigenaar gerichte aanpak zou kunnen worden aangevuld met een verhuurverbod behoudens vergunning, dat voor alle gebouwen in eigendom van degene aan wie het is opgelegd zou gelden.
De komende periode wordt deze aanpak nader onderzocht op juridische mogelijkheden en consequenties. Duidelijk is dat deze maatregelen vergaand zijn en dat de juridische onderbouwing nauw luistert. Het valt daarom nu nog niet aan te geven in welke mate het hiervoor geschetste model ook daadwerkelijk invulling kan krijgen. Daarbij zal ook worden bezien in welke wet- en regelgeving een en ander het beste een plek kan krijgen.
Het streven is er op gericht om voor het zomerreces een concept wetsvoorstel voor advies aan de Afdeling Advisering van de Raad van State voor te leggen, in welk geval uw Kamer dat na de zomer tegemoet kan zien.
Ten slotte meld ik nog dat op dit moment ook samen met de G4 gewerkt wordt aan een verkenning van welke overtredingen van de Woningwet in aanmerking moeten komen voor een bestuurlijke boete.

Op 6 maart 2012 meldde de minister al de komst van deze Rotterdamwet 2.0.

Zie hier.